All Posts By

jtji2

Woordvoering Corona

Binnen de fractie is Bert Komdeur woordvoerder Corona. Omdat deze crisis vele portefeuilles raakt hebben we hem aangewezen om hier het voortouw in te nemen en waar nodig de woordvoerders op de andere terreinen te betrekken. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u hem benaderen via bert.komdeur@psgelderland.nl en ‭06 11 39 25 94‬

Zoals als gezegd raakt Corona bijna alle provinciale portefeuilles:

Steun voor gemeenten

Zo biedt de provincie gemeenten in Gelderland aanvullende ondersteuning op het Rijksbeleid. Bij het ondersteuningspakket vanuit het Rijk voor ondernemers, maar ook voor het opzetten van maatregelen voor het herstel van de economie als deze crisis voorbij is.

Ruimhartig met subsidies

De provincie wil eenieder tegemoetkomen in financiële gevolgen van het afgelasten van evenementen op gebied van cultuur, sport en Gelderland herdenkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de subsidies worden verlengd, niet gebruikte subsidies later alsnog kunnen worden ingezet. En als het evenement niet meer door gaat, maar er toch al kosten zijn gemaakt, dan hoeven deze niet worden terugbetaald.

 

Leefbaarheid

Er zijn op dit moment veel maatschappelijke initiatieven. Gericht op bijvoorbeeld eenzaamheid en saamhorigheid. Er is geld vrij gemaakt om deze te ondersteunen.

 

Regionale economie

Bedrijven en ondernemers hebben het op dit moment erg moeilijk. Na de eerste maatregelen van de rijksoverheid wil de provincie meehelpen aan het herstel van de economie. Er worden nu diverse taskforces opgericht om daarmee aan de slag te gaan. Breed voor de Gelderse economie, maar ook specifiek op het gebied van recreatie en toerisme.

Ga Terug
Nieuws

CDA stelt vragen over de kruising Lochemseweg N346/Almenseweg

De onveiligste verkeerssituatie van Gelderland (kruising Lochemseweg N346/Almenseweg) nu zo snel mogelijk oplossen

door Statenlid Bert Komdeur

De afgelopen weken was de onveiligste verkeerssituatie van onze provincie weer in het nieuws. Nu goed nieuws. Na veel studie gaat ook de provincie voor een rotonde op de plek waar de Lochemseweg N346 de Almenseweg kruist. “De rotonde komt er zeker”, aldus een woordvoerder van de provincie.  Hiermee kan een einde komen aan een al jarenlange discussie. Het CDA is hier met velen zeer verheugd over. Fractiegenoot Hans van Ark heeft hier zich vanuit zijn woordvoerderschap mobiliteit de afgelopen tijd sterk voor ingezet

Wanneer de rotonde wordt aangelegd en hoe deze gefinancierd gaat worden is echter nog niet duidelijk. “Daar wordt nog over gesproken”. Ook lazen wij de reactie  van wethouder Harry Matser dat de gemeente Zutphen geen mogelijkheid heeft om financieel bij te dragen. Dit soort formuleringen geven ruis en bij de CDA-fractie nog niet helemaal het juiste gevoel. Inwoners wachten al geruime tijd op een oplossing. Tijd om nu snel duidelijkheid te geven.

Snel klare wijn schenken

In het coalitieakkoord “Samen  voor Gelderland” is de fifty-fifty-benadering  voor cofinanciering losgelaten en vanuit onze partnerrol juist vervangen door een “evenwichtige  cofinanciering gericht op echt maatwerk”.

Als follow-up hierop is op voorstel van GS  bij de Najaarsnota in 2019 en bij de begroting 2020 het zogenaamde “maatwerkprogramma” geïntroduceerd. In de Najaarsnota staat dat “een toenemend aantal gemeenten in financieel zwaarder weer verkeert, mede als gevolg van oplopende uitgaven in het sociaal domein en door tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk. Daardoor kunnen zij als partner niet altijd goed financieel leveren. “Het maatwerkprogramma” zo schrijft uw college, “biedt mogelijkheden om de provinciale opgaven toch te realiseren.”

In de Statenvergadering van woensdag 3 maart jl. heb ik daarom een aantal mondelinge vragen gesteld aan gedeputeerde Christianne van der Wal en Jan Markink. Met name toegespitst op het punt van de cofinanciering door de 3 betrokken gemeenten (Brummen, Zutphen en Lochem) en het bieden van maatwerk richting de betrokken gemeenten

–           Welke afspraken zijn er gemaakt dan wel welke  eisen zijn er  gesteld  als het gaat om de cofinanciering van de rotonde met de gemeenten Zutphen en Lochem?

–           Biedt het recent ingezette provinciale maatwerkprogramma richting gemeenten voldoende aanknopingspunt om te komen tot een aanvaardbare maatwerkoplossing voor de financiering van de rotonde, waardoor de provincie haar opgave voor de verkeersveiligheid op de N346 dan toch kan gaan realiseren?

–           Bent u bereid dit te onderzoeken en PS hierover te rapporteren voorafgaand aan de in juli vast te stellen Perspectiefnota 2021?

Nog veel te doen, maar maatwerk is mogelijk

In de beantwoording gaf gedeputeerde Christianne van der Wal aan dat het bestuurlijk traject nu snel zal starten. Met name over een mogelijke kostenverdeling. Verder moeten er nog allerlei voorbereidingen worden gedaan waaronder grondaankopen. Veel moet nog worden gestart, maar het spoorboekje daarvoor is gereed. Weliswaar gelden er voor cofinanciering door gemeenten m.b.t. wegen  bepaalde werkwijzen, zo betoogde de gedeputeerde, maar daarbij is  zeker ruimte voor het door de CDA-fractie gevraagde maatwerk. De Staten zullen de komende tijd worden geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van het aangekondigde overleg.

Over schaduw heen stappen!

De CDA-fractie zal dit dossier de komende maanden nauwgezet blijven volgen. Verkeersveiligheid is voor het CDA speerpunt nummer 1 en het is zaak om nu snel door te pakken. De discussie over de best passende oplossing heeft al veel te lang geduurd. Wij moeten dit als provincie l samen met de betrokken gemeenten oplossen. Hier kunnen wij ons partnerschap concreet laten zien richting de gemeenten. Laat niet de financiële systematiek  in dit soort overleggen de boventoon voeren, maar laat een ieder over zijn eigen schaduw heen springen en ervoor zorgen dat we dit gevaarlijkste kruispunt nu snel achter ons laten. Dat zijn wij alle betrokkenen in het gebied verplicht. U hoort van ons!

Ga Terug
Nieuws

Vooraankondiging CDA100 in Gelderland

Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In het kader van dit proces vinden een aantal activiteiten plaats. Een van deze activiteiten is een CDA100 bijeenkomst in elke provincie. Op 20 mei 2020 zal deze bijeenkomst plaats gaan vinden in Gelderland. Het doel van de CDA100 avond is input krijgen voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn druk bezig met de organisatie van deze avond.

 

In iedere weeknieuwsbrief van het CDA vindt u een online formulier waarin u aan kunt geven welke thema’s u belangrijk vindt om te bespreken tijdens de Gelderland CDA100 bijeenkomst. Ook komt u via deze link bij dit formulier. De vier meest gekozen thema’s door u als leden van Gelderland zullen op de CDA100 besproken worden. Na het bespreken van de thema’s in groepen, vindt er aan het eind van de avond een stemming plaats, de resultaten van deze stemming worden meegenomen naar het CDA congres van 6 juni.  Voorzitter Jeroen de Jong zal de avond leiden.

 

Alle CDA uit onze provincie worden voor deze avond uitgenodigd. De uitnodiging, met het programma en de locatie, ontvangt u binnenkort, maar reserveert u alvast de avond: 20 mei 2020, vanaf 19.30 uur.

Ga Terug
Nieuws

CDA wil de startversneller voor Gelderse ondernemers behouden

CDA wil de startversneller voor Gelderse ondernemers behouden

De vorige periode heeft Provinciale Staten zich hard gemaakt voor een breed instrument gericht op startende ondernemers. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de ‘Startversneller’ een voucherinstrument dat voor Gelderland wordt uitgevoerd door OOST NL. Deze regeling is na moties van o.a. het CDA in 2016 en 2017 uiteindelijk op 1 maart 2018 van start gegaan.

Gedeputeerde Staten geeft aan meer focus te willen aanbrengen in het economisch beleid, en meer te willen aansluiten bij de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s. Het CDA maakt zich zorgen of bij een te scherpe focus het brede startersbeleid dat de afgelopen acht jaren in Gelderland succesvol is geweest in het gedrang komt.

De Startversneller is nu juist een breed instrument dat voor en door Gelderse starters, ongeacht de branche, kan worden gebruikt. Juist dit instrument helpt ze door middel van trainingen en coaching om als startende ondernemer een goede start te maken. ‘Wij, maar vooral de startende ondernemers in Gelderland, hebben nu behoefte aan helderheid over al dan niet continueren van de Startversneller als breed economisch instrument’ aldus Statenlid Daisy Vliegenthart. Het CDA stelt daarom samen met de PvdA en SP schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Ga Terug
Nieuws

CDA wil snelle aanpak woningnood in Gelderland

CDA wil snelle aanpak woningnood in Gelderland

Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Gelderland. Voor starters, gezinnen en ouderen is het zeer lastig om een huis te vinden. Met alle gevolgen van dien. 

Deze week lanceerden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma samen met Rob Jetten een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere van 25.000 woningen en daarbij een nieuwe metroverbinding met Amsterdam. In de Telegraaf stond op 18 februari een oproep van Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), om geen dag meer te verliezen en ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) roept op om snel extra weilanden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook hier gaat het om enorme aantallen woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het om 1 miljoen woningen gaan, waarbij ongeveer de helft via uitbreiding in weilanden. Ook Bouwend Nederland geeft aan dat de woningbouw stagneert en dat er veel behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, zeker ook in Gelderland.

Het CDA constateert dat er in Nederland grootschalige woningbouw nodig is op nieuwe uitbreidingslocaties. Statenlid Bea Schouten: ‘De plannen vliegen ons om de oren en de wensen zijn groot. Wij maken ons zorgen over de woningnood in Gelderland en vinden dat er nu snel actie ondernomen moet worden.’ Het CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Ga Terug
Nieuws

Spoed debat staten over granuliet stort in Over de Maas in West Maas en Waal

door Bea Schouten, Statenlid 

Het programma Zembla heeft veel stof doen opwaaien, het gaf een ontluisterend beeld van de stort van granuliet in West Maas en Waal en de manier waarop het geregeld is.

Het CDA staat voor een gezonde en veilige leefomgeving en voor een goede waterkwaliteit in onze plassen. Daarom maken wij ons zorgen.

Wat is er aan de hand?

Er wordt door een bedrijf, met een geldige vergunning, granuliet gestort in de plas Over de Maas. De vergunning is afgegeven door RWS, zij zijn het bevoegd gezag. Granuliet is bestempeld als grond. Door de uitzending is er twijfel ontstaan of hier wel een verstandig  en veilig besluit is genomen bij het afgeven van de vergunning. Daarmee ontstaat het beeld van een onbetrouwbare overheid en dat vinden wij zeer onwenselijk. De minister is er al over aangesproken in de Tweede Kamer en begin maart houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over dit thema.

Samen met een groot deel van provinciale staten hebben wij een motie ingediend en daarin vragen we GS om met de minister in gesprek te gaan om met spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties om het storten op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is. En om alternatieven voor storten in zandplassen te zoeken.

En daarnaast gaan we voor de zomer met GS in gesprek over het verondiepen van zandplassen. Want het CDA vraagt zich ernstig af of dat verondiepen op deze manier wel door moet gaan. Immers een gezonde leefomgeving moet voorop staan!

Ga Terug
Nieuws

Nieuws uit de Staten: Startnotitie Mobiliteit

door Hans van Ark, Statenlid 
De komende maanden wordt het maatschappelijk debat in Gelderland geopend, waarna de Provinciale Staten later dit jaar de mobiliteitsvisie tot 2030 zullen vaststellen. Vanuit het CDA is door statenlid van Ark bij de voorbespreking vandaag er op aangedrongen, om het platteland niet te vergeten. Er wordt gedacht aan nieuwe knooppunten (de zogenaamde HUB’s ) waar OV-lijnen en auto en fiets samenkomen en waar je makkelijk kunt overstappen. Hub’s zijn vaak geen oplossing voor het platteland. Bovendien zijn de huidige Transferia vaak ongezellige ongure plekken waar je ’s avonds niet graag gevonden wilt worden, aldus van Ark. Op verzoek van het CDA wordt in de mobiliteitsvisie veel aandacht besteed aan de fiets en aan de verkeersveiligheid, nu het aantal ongelukken ook in onze provincie weer begint op te lopen.
Ga Terug
Nieuws

Cultuur en erfgoed: nieuwe lente?

Deze week is tijdens de Statendag gesproken over een startnotitie voor het nieuwe cultuur beleid. Het cultuur- en erfgoedbeleid wordt aangepast, bij de tijd gebracht anders gezegd.

Wat moet vooral blijven zoals het nu al ging? Wat moet anders? Wat moeten we loslaten? Gaan we nieuwe accenten zetten? Kortom een veelheid aan vragen komen zomaar op tafel.

In ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” zijn een aantal heldere ijkpunten opgenomen.  Het komt er nu op aan om concreet handen en voeten te geven aan het cultuur en erfgoedbeleid van onze provincie.

In 10 punten wil ik meenemen in de gedachten van de CDA-fractie over het nieuwe Cultuur- en erfgoedbeleid.

 1. We willen dat cultuur met een grote C en een kleine c overal in Gelderland beleefbaar moet zijn.
 2. Uitgangspunten voor het beleid zijn bijvoorbeeld: toegankelijkheid, duurzame instandhouding, aantrekkelijkheid, aandacht voor de makers, integraliteit, gebiedsgericht, passend partnerschap. Naast deze uitgangspunten, die door GS zijn opgenomen in de startnotitie voor het nieuwe beleid, vinden wij als fractie dat ook flexibiliteit en klantvriendelijkheid tot de uitgangspunten moeten worden gerekend.
 3. Meedoen: zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om zelf cultuur te bedrijven. Of het nu gaat om bijvoorbeeld toneelspel, zingen, dansen we willen financiële drempels wegnemen en zoveel mogelijk jongeren in staat stellen om mee te kunnen doen.
 4. We willen een heldere lijn in het beleid. We willen instellingen voor meerdere jaren duidelijkheid geven over de financiële ondersteuning die men wel of niet kan verwachten. Introdans, Toneelgroep Oostpool, Nationaal Jeugdorkest, Orkest de Ereprijs, Go Short, Jeugdtheater Kwatta behoren wat het CDA betreft in ieder geval tot de vaste kern van het cultuur beleid.
 5. Naast de vaste kern komt het erop aan om voor bijvoorbeeld festivals en evenementen echt stimulerend te zijn als provincie. De provinciale subsidies moeten snel, soepel en slagvaardig kunnen worden toegekend. Minder papierwinkel voor het aanvragen van subsidies. Ook de verantwoording moet echt eenvoudiger. Er moet een provinciaal museumbeleid komen. De provincie kan musea helpen bij veranderingen die nodig zijn om het verhaal van het museum passend bij de eisen van deze tijd te kunnen vertellen en de komende jaren te kunne blijven vertellen.
 6. Erfgoed willen we in standhouden. Bij het toekennen van subsidies moeten we uitgaan van de restauratie-urgentie. Daarnaast willen we dat overal in Gelderland de provincie de helpende hand reikt bij het in stand houden van monumenten. Waar het kan willen we stimuleren om naast de instandhouding ook de monumenten te verduurzamen (bijv door aanpassingen die de energiekosten verlagen)
 7. Monumentenorganisaties zoals de Stichting Oude Gelderse Kerken en de Molenstichting i.o. willen we financieel helpen om “hun” monumenten in een goede conditie te houden.
 8. Immaterieel erfgoed, zoals de bloemencorso’s , de schutterijen verdienen een plaats in het Gelders Cultuur- en erfgoedbeleid.
 9. Veilig culturen. Jongeren, ouderen, iedereen moet veilig kunnen culturen. Met het oog daarop is het van belang dat er bewustwording en preventie wordt gestimuleerd als het gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
 10. Cultuur en erfgoed dragen bij aan de beleving van de identiteit van de verschillende regio’s, elke met hun eigen cultuurdragers. We moeten scherper krijgen wat de cultuurdragers zijn in de regio.

 

Er zijn middelen beschikbaar. De wensen zijn ook fors. Het maken van keuzes zal onvermijdelijk zijn.

In hoofdlijnen heb ik in 10 punten geschetst wat de CDA-fractie van belang vindt en waar we de komende maanden verder mee aan de slag gaan.

Ook binnen het CDA wil ik graag de komende maanden het gesprek voeren over het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie Gelderland.  Wilt u meedenken, laat het me weten.

Met groene cultuur en erfgoed groeten,

Gerhard Bos

Fractievoorzitter Statenfractie Gelderland

Woordvoerder Cultuur en erfgoed

Ga Terug
Nieuws

Regio Expres Winterswijk-Doetinchem-Arnhem

De CDA fractie heeft vanochtend bij monde van woordvoerder mobiliteit Hans van Ark ingestemd met de derde fase van het onderzoek inzake een Regio Expres tussen Winterswijk en Arnhem. De wenselijkheid en nut van deze lijn worden door het CDA van harte onderschreven.

Deze lijn is een van de drukste regionale treinverbindingen met dagelijks 21.000 reizigers. Door de Regio Expres kan de reistijd met 13 minuten tot 20 minuten worden verkort. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de regio’s de Achterhoek en de Liemers en het is zeker goed voor al die reizigers.

Wel werd een winstwaarschuwing afgegeven. Omdat de begrote kosten in de afgelopen jaren zijn opgelopen van 63 miljoen naar 167 miljoen, is aangedrongen op mogelijke bezuinigingen en vooral ook meer actie op het gebied van mogelijke cofinanciering door het Rijk en/of de betrokken gemeenten. Verstandig met de financiele middelen omgaan hoort immers ook bij goed rentmeesterschap. De eind afweging komt straks terug bij de bespreking van de integrale Mobiliteitsvisie.

 

Ga Terug
Nieuws

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

    

Op 29 januari 2020 vond de oordeelsvorming plaats ten aanzien van de bedrijventerreinenprognose XXL en RPW’s (regionale programma’s werklocaties).

Het standpunt van het CDA is dat daar waar regio vraagt om ruimte en aantoonbaar is dat ruimte nodig is, dan als provincie faciliteren. Als tweede woordvoerder mocht ik dit van Daisy/Gerhard overnemen.

 

In de statenbrief en bijlagen wordt een invulling gegeven van de:

 • de door ons vastgestelde nieuwe langjarige prognose van de ruimtevraag van bedrijventerreinen voor Gelderland en hoe we daarmee omgaan
 • visie GS op XXL logistiek (logistieke bedrijfshallen groter dan 25.000 m2 en kavel groter dan 4 ha)
 • de vastgestelde regionale programma’s werklocaties (RPW’s)’s van de regio’s Noord Veluwe, Achterhoek, Clean Tech Regio en Food Valley en de hierbij gemaakte aanvullende afspraken

 

Aanleiding voor genomen besluiten:

 • Update langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen nodig
 • Maatschappelijke discussie “verdozing” landschap
 • Enkele regio ’s hebben RPW’s ter vaststelling aangeboden

 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

“In de Omgevingsvisie en -verordening staat dat wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, kwalitatief hoogwaardige duurzame werklocaties. Ons doel is om voldoende, maar niet teveel bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit te kunnen aanbieden, zodat bedrijven goed kunnen ondernemen en er zorgvuldig wordt omgegaan met de schaarse ruimte. Verder willen wij bedrijven de ruimte geven, maar wel op voorwaarde dat ook bijgedragen wordt aan het duurzaamheidsvraagstuk. Want schoon en groen is ons uitgangspunt.

 

Dit beleid is verder uitgewerkt in de Omgevingsverordening. Hierin verplichten wij dat elke regio een RPW opstelt waarin minimaal afspraken worden gemaakt over bedrijventerreinen. Het doel van de RPW’s is om op basis van een goede analyse tot heldere afspraken te komen over de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van werklocaties, zodat het beschikbare aanbod aan werklocaties kwalitatief en kwantitatief goed aansluit bij de marktvraag, de regionale economische ambities en kracht van het gebied. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid dient nadrukkelijk een integraal onderdeel uit te maken van het afsprakenkader.

 

Rapport ‘Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland’

In de prognose wordt in zowel het hoge als lage scenario uitgegaan van extra ruimtevraag van bedrijventerreinen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de eerdere prognose uit 2015 waarin uitgegaan werd van een eerdere afvlakking en dalende behoefte na 2025.

De voornaamste verschillen ontstaan door een groeiende bevolkingsontwikkeling en het beter duiden van de groeiende ruimtebehoefte van de sectoren industrie en logistiek.

 

Vervolgens stelde ik namens het CDA –met dank aan Gerhard Bos-  de volgende vragen:

 

XXL logistiek

Maatschappelijke discussie verdozing landschap, o.a. rapport Rijksbouwmeester.

 

 1. Moeten we het landschap langs snelwegen wel dicht laten groeien met forse bebouwing?
 2. Is extra toevoegingen XXL ook vanuit arbeidsmarktperspectief gezien van toegevoegde waarde?
 3. Leidt de gekozen lijn ook tot kwalitatieve en kwantitatieve verrijking van de arbeidsmarkt? M.a.w. leidt het tot de banen waaraan behoefte is in regio?
 4. Leidt extra vraag naar arbeid, zo niet op arbeidsmarkt in regio/gld beschikbaar niet tot een extra en daarmee onwenselijke vergroting van de vraag naar woningen?

 

Clustering op de corridors

Brief van Cleantechregio:

 • Sterke transsportsector in regio cleantech
 • Groei transport sector verwacht
 • Nu XXL locaties al aanwezig in regio
 • Ook in toekomst bedrijven kunnen blijven faciliteren.

Cleantech herkent zich niet in gemaakte afspraken zoals in statenbrief is aangegeven

 

 1. Hoe kan het verschil van inzicht over gemaakte afspraken worden verklaard?
 2. Wat gaat GS doen om de redelijke vraag vanuit de regio te faciliteren?
 3. Benutten A1 en knoop A1/A50 bij Apeldoorn: wat is daar mis mee? Waarom zou je dat niet moeten willen?
 4. In rapport van Stec wordt transportas A1 en A50 niet genoemd, waarom niet?

 

Vastgestelde RPW’s en aanvullende afspraken

GS zegt in statenbrief dat in basis goede afspraken liggen. Wel is nodig om aanvullende afspraken te maken:

“ Er zijn tot nu toe slechts in zeer beperkte mate afspraken gemaakt over duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit).

Wij zien geen bewuste integrale afweging ten aanzien van de locatiekeuze ten opzichte van andere ruimteclaims, zoals energietransitie, wonen en klimaatadaptatie.”

 

 1. Hoe gaat GS om met alle daken van de bedrijven in kader van duurzaamheid? Komen hier zonnepanelen op?

 

 1. Wat is juiste kwaliteit? Vanuit wiens perspectief/normenkader? Bepalen wij of laten we van subsidiariteit gedachte omgevingswet de ruimte aan regio? Hoe kijkt GS naar de kwaliteitsperikelen?

 

Werkwijze langjarige prognose

 1. Is nu voor regio’s echt helder waaraan met moet werken?
 2. Wat is bv een “brede set indicatoren”?

 

Al met al belangrijk om deze wensen en bedenkingen mee te geven, zodat deze mee kunnen mee worden genomen in de nadere afspraken die GS met de regio’s gaat maken.

Tot slot worden alle vragen die nog leven schriftelijk beantwoord en heeft CDA (met steun van alle partijen) verzocht om een extra oordeelsvormende bijeenkomst, zodat ons standpunt obv de antwoorden van de gedeputeerde beter kan worden bepaald. Hier worden belangrijke keuzes gemaakt, voor de economie van Gelderland maar ook over duurzaamheid en leefbaarheid. We moeten niet over 1 nacht ijs gaan.

 

Ga Terug
Nieuws