Skip to main content
All Posts By

jtji2

CDA: werk samen in lobby tegen laagvliegen

Samenwerking tussen provincies en gemeenten is essentieel voor een goede lobby naar Den Haag. Toch lijkt het erop dat die samenwerking minder wordt gezicht. Onbegrijpelijk vindt het CDA, dat samen met de andere coalitiepartijen, hier vragen over heeft gesteld.

De provincie Overijssel stuurde vorige week een brief richting het kabinet. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Waarom is Gelderland niet bij deze brief aangehaakt? Juist met een lobby naar Den Haag is het belangrijk om zoveel mogelijk samen op te trekken. Eerder is afgesproken dat we in dit dossier, dat zoveel mensen in Gelderland raakt, samen zouden optrekken met onze buren in Overijssel.”  CDA is dan ook verbaasd over het feit dat een geluid vanuit Gelderland uit blijft.

CDA wil daarom nu van Gedeputeerde Staten weten of ze vooraf op de hoogte waren van de brief van Overijssel. De fractie dringt er op aan in de toekomst gezamenlijk op te komen voor de belangen van de bewoners in het gebied. Tevens wil het CDA dat alsnog een signaal wordt gegeven vanuit Gelderland. Het CDA heeft altijd het standpunt gehad: Lelystad Airport kan pas open nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook in het coalitieakkoord van Gelderland staat dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Het is belangrijk dat dit signaal ook duidelijk wordt neergelegd bij het nieuwe kabinet en de nieuwe minister.

2022-01-24 SV Lobby Lelystad airport

Nieuws

Recreatiezonering Veluwe

Woensdag spraken de Staten wederom, op verzoek van CDA en PvdA, over de recreatiezonering. Nu staan nu voor het moment dat GS een ontwerpbesluit neemt en de plannen ter inzage worden gelegd.  Voor Daisy Vliegenthart, die zich hard maakt voor participatie een goede gelegenheid om terug te kijken op dit proces en nog 7 aandachtspunten mee te geven.

Uitgangspunt van het CDA is steeds geweest: De Veluwe is van ons. Van ons allemaal. En als we dan een beslissing willen nemen die de hele Veluwe raakt dan is dat een grote uitdaging. Want dan moet je ons allemaal betrekken. Wij inwoners, bezoekers, ondernemers, grondeigenaren. Allemaal belangrijke stakeholders.

1.Doe wat moet gebeuren. Niet meer.
a.Wees daarbij creatief in oplossingen
b. Straf onze inwoners niet voor het gedrag van anderen.

2.Werk vanaf nu dan ook echt integraal.
Daar hebben we de insprekers over gehoord. In alle teksten wordt gesproken over raakvlakken met bijvoorbeeld mobiliteit en stikstof. Maar in de huidige plannen wordt dit niet zichtbaar. Een voorbeeld. Er wordt gesproken over het dichtgooien van parkeerplaatsen. Hiermee worden de andere parkeerplaatsen drukker. Hierbij kun je niet alleen naar de natuur kijken maar moet je ook naar de verkeersveiligheid kijken. Veel parkeerplaatsen liggen aan provinciale wegen, wegen die al zeer druk zijn. We zien in de stukken geen verkeersveiligheidsafweging terug.

3.Defensie
Defensie heeft al jaren delen van de Veluwe in bezit en oefent in en boven grote delen van de Veluwe. En dat is belangrijk. Maar waar dit vroeger een vanzelfsprekendheid was zien we dat door de toenemende drukte en het ruimtegebruik ook hier vragen over worden gesteld. We zagen dit in de raadsvergaderingen over recreatiezonering maar ook in de vragen die tijdens openbare bijeenkomsten zijn gesteld.

4.Heb aandacht voor de voor- en tegenstanders van diverse groepen.
Ook in dit onderwerp zien we dat de discussie zich verhardt. We willen GS vragen om oog te houden van de stille meerderheid in dit debat die zich niet zal laten horen. Maar ook stille minderheden.
Het nare beeld dat nu ontstaat bijvoorbeeld gericht op mountainbikers of mensen met honden moeten we voorkomen. Zorg dat er voldoende ruimte blijft.

CDA is heel blij met de aanpassingen die erin bij het hulshortserzand hebben plaatsgevonden. Het verlengde broedseizoen was niet goed onderbouwd, het was raar dat het afweek van de rest van het Veluwe en het zorgde dat dit mooie gebied wel erg kort toegankelijk zou zijn. Wel valt op dat mensen in Hulshorst en Nunspeet wel eerst heel hard moesten protesteren. Kan dat niet anders?
Vandaar onze oproep luister ook naar groepen die media en politiek minder goed kunnen vinden.

5.Betrokkenheid nu niet meer loslaten.
Wat wel positief is: er is veel betrokkenheid, laat deze betrokkenheid niet meer los. Zet de bevolking niet meer buiten spel. Voor het eerst zijn mensen zo massaal betrokken. Laat dit nu niet los. Wij vragen GS daarom met de gemeenten en terreineigenaren in gesprek te gaan om te kijken hoe deze betrokkenheid geborgd kan worden.

6.Monitoring
De recreatiezonering draait nu rond 7 vogels in Nederland die het moeilijk hebben. En verder vooral op modellen, beelden en meningen. Zou GS met de gedeputeerde willen nadenken over een monitoringsysteem wat verder gaat dan alleen die 7 vogels? Om zo ook een beter een duidelijker onderbouwd verhaal te hebben.

7. Lessen te leren?
Wij vinden we zorgvuldig met participatieprocessen om moeten gaan en vinden dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Laat dit proces helemaal aan het eind grondig extern evalueren. Nog steeds geven mensen aan niet betrokken zijn geweest. Er blijven dus belangrijke stakeholders die niet gevraagd zijn. Wat kunt u nu leren zodat het de volgende keer niet zo gaat lopen. Hoe kunnen we inwoners en belanghebbende beter betrekken en dan op een manier dat ze ook echt gehoord worden. Dat we niet als PS een pauze moeten eisen in dit proces?

De Veluwe is en blijft een van de mooiste gebieden van Nederland en dat moeten we koesteren. Maar dan wel op zo’n manier dat inwoners en toeristen hier ten volle van kunnen genieten. Juist nu zien we hoe waardevol de natuur is en dat deze een positief effect heeft op onze gezondheid en welbevinden.
We moeten samen blijven kijken hoe alle belangen zo goed mogelijk geborgd worden met respect voor elkaar en de natuur.

Daisy Vliegenthart

Nieuws

Landschapsbeleid Gelderland

Woensdag hebben de Staten gesproken over landschapsbeleid voor geheel Gelderland. Het CDA Gelderland is van mening dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen voor het Gelderse cultuurlandschap in zijn geheel en niet alleen voor bepaalde gebieden. Landschapskwaliteit is wat ons betreft integraal onderdeel van de provinciale programma’s. Wat het CDA betreft zijn regels nodig, maar wij zijn voorstander om ander aanvullende instrumenten in te zetten.

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Ook in de toekomst zal ons landschap veranderen. Dat betekent ook dat de waardevolle elementen beschermd moeten worden. Zo geven we invulling aan het rentmeesterschap.

Om onze landschapbeheerders te belonen heeft het CDA een motie omtrent vergoedingen aangekondigd en zullen we samen met anderen een motie omtrent ontlasten van gemeenten indienen.

Arjan Tolkamp

Nieuws

Actieplan wonen raakt op stoom

De provincie zet volop in op versnellen van de woningbouw, meer betaalbare en meer flexibele woningen. Vandaag is een tussenrapportage van het actieplan wonen besproken en het CDA is tevreden met de aanpak, die heel praktisch is en tot mooie resultaten leidt:

 • Betrokken bij 27.000 woningen.
 • 5000 woningen zijn daadwerkelijk versneld door een of meerdere knelpunten weg te nemen
 • Veel voortgang op het onderdeel betaalbaar
 • Aangehaakt bij 15 lokale flexwonen initiatieven met ca 1500 eenheden

Maar op een paar punten moet er meer gebeuren. Daarom heb ik aandacht gevraagd voor:

 • Woningen voor ouderen, mantelzorg woningen en woningsplitsing. Daar zit een grote nood, van de week is het onderzoek van ABN Amro gepresenteerd waarin een pleidooi wordt gedaan voor een half miljoen woningen voor ouderen te bouwen. Daarmee komen evenzoveel woningen vrij voor gezinnen en starters en hoeft er in de breedte minder gebouwd te worden. Het CDA wil dat mantelzorg woningen, woningsplitsing en bouwen voor ouderen een extra thema wordt bij de gesprekken in de regio’s over de woningagenda’s.
 • Er is 4 miljoen voor startersleningen gereserveerd en daarmee kunnen naar verwachting 250 starters een lening krijgen. Het gemiddelde leenbedrag is €30.000. Een hele mooie mogelijkheid voor startende woningkopers om in de huidige moeilijke markt, toch een huis te kunnen betalen. De provincie biedt deze mogelijkheid aanvullend op gemeenten, op dit moment bieden 36 gemeenten startersleningen aan. Er blijkt veel behoefte aan, het geld is al bijna op. Daarom heb ik gevraagd om naar manieren te zoeken om het bedrag aan te vullen.
 • Stikstof is op dit moment bij bestaande plannen door bijschaven, en aanpassen op te lossen waardoor veel plannen door kunnen gaan. Voor de nieuwe plannen wordt het erg lastig en moet het rijk met oplossingen komen. Een grote uitdaging voor minister van der Wal.

Al met al is er goede voortgang en doet Gelderland alles wat zij kan om meer woningen, duurzaam en voor alle doelgroepen voor elkaar te krijgen.

Nieuws

Nu actie nodig voor slechte bussen Keolis

Een jaar geleden ging de noodconcessie IJssel-Vecht van start. De plannen voor duurzaam en kwalitatief hoogwaardig busvervoer lijken helaas niet zo uit te pakken. Wat is hier aan de hand vraagt het CDA zich af?

Gestrande bussen langs de snelweg, busonderdelen die weg waaien, dieselbussen in plaats van electrische. Het gaat nog niet zoals was gepland bij Keolis zo blijkt uit diverse mediaberichten.

Statenlid Hans van Ark: “Bij een of twee incidenten kun je nog spreken van kinderziektes, maar dit zou ik toch wel een patroon willen noemen.”

CDA stelt daarom met andere partijen vragen aan Gedeputeerde Staten over de gevolgen voor het personeel en de passagiers als gevolg van de ontregelde dienstregeling. Naast de eerder genoemde problemen blijkt er ook sprake te zijn van scheefhangende chauffeursstoelen en problemen met de remmen van de bussen. Van Ark: “En als een bus strandt langs een snelweg, zoals dit jaar al diverse malen gebeurde , is dat ook nog gevaarlijk voor de chauffeurs en reizigers.” Van Ark vindt dat GS zich actiever met deze zaak moet bemoeien. Daarom vraagt hij GS naar de gemaakte afspraken met Keolis over de kwaliteit van de bussen. Tevens wil hij weten of er afspraken gemaakt zijn over de duurzaamheidsdoelstellingen in relatie tot het vervangend vervoer (nu veelal diesel- en aardgasbussen).

Schriftelijke vragen:

2021-12-30 Kwaliteit bussen Keolis BYD

Nieuws

CDA wil weten wat provincie echt doet met Right to challenge

In het coalitieakkoord van Gelderland uit 2019 staat dat de provincie een ‘right to challenge’ invoert. Als een groep inwoners denkt iets beter of slimmer te kunnen dan de provincie moeten zij die taak over kunnen nemen. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger, zo blijkt.

In september stelde Statenlid Bea Schouten namens de CDA fractie vragen aan Gedeputeerde Staten. Een groep inwoners uit Voorthuizen had een mooi initiatief bedacht: maak moestuintjes op de braakliggende grond naast de rondweg Voorthuizen. Door er vrijwilligers in te laten tuinieren, werk je aan eenzaamheid. En de opbrengst gaat naar de voedselbank. Maar de provincie was tegen: de grond zou dienstbaar moeten zijn aan de rondweg, en door beperkende regels werd het initiatief vroegtijdig naar de zijdeur verwezen.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “In het coalitieakkoord staan zulke mooie woorden over dit soort initiatieven, maar als er dan zo’n idee is dan lijken die woorden wel holle frasen”.

“Wij gaan er vanuit dat de provincie denkt vanuit kansen en mogelijkheden en niet alleen maar vanuit onmogelijkheden. Is er eigenlijk wel gesproken met deze initiatiefnemers?”, wil Vliegenthart daarom weten. De CDA fractie refereert ook aan het rapport van de Commissie-Huijbregts waarin staat ‘zorg dat er ruimte is voor variëteit en creatieve oplossingen, voor ‘tegendraadse ideeën.’’

Statenlid en woordvoerder leefbaarheid Arjan Tolkamp: “Dat een idee van de kerken van Voorthuizen voor een maatschappelijke moestuin in de categorie ‘tegendraads’ zou vallen is op zich grappig te noemen. Maar het geeft vooral aan dat als zo’n aaibaar idee al op zoveel weerstand stuit, wij ons afvragen wat dan nog wel mogelijk is voor de provincie.”

De CDA fractie wil daarom weten welke rol de provincie nu eigenlijk voor zich ziet bij die ‘right to challenge’ en hoe deze in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Tevens wil het CDA weten hoeveel initiatieven er zijn aangedragen door groepen inwoners en welke daarvan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Nieuws

CDA pleit voor nieuwe oplossingen rond Rijnbrug

Nu het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten niet nog eens dertig miljoen euro extra uit te trekken voor de Rijnbrug, pleit het CDA Gelderland voor alternatieven die de grote verkeersproblematiek structureel verbeteren. De huidige situatie is voor de regio immers een onhoudbare situatie.

Zo bepleit het CDA de al gereserveerde 40 miljoen aan Gelderse zijde voor dit project beschikbaar te houden en roept de andere partners op hetzelfde te doen. Met 90 miljoen aan middelen zou opnieuw gekeken moeten worden wat er met dat forse budget wel mogelijk is.

Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: Is het bijvoorbeeld mogelijk om de fietsers van de brug te halen? Met het beschikbare budget kan dan een aparte fietsbrug gerealiseerd worden en de vrijkomende ruimte op de Rijnbrug kan dan worden gebruikt voor invoeg- of uitvoegstroken.

Ook het MER advies waarin gesteld wordt dat, los van de Rijnbrug, apart gekeken moet worden naar de vastlopende verkeerssituatie aan de Rhenense kant, moet nu serieus worden opgepakt. Het CDA wil weten hoe we, ook binnen die 90 miljoen, toch een forse verbetering in de bereikbaarheid kunnen krijgen. Die bereikbaarheid komt door  woningbouwplannen in het gebied, die we van harte ondersteunen, nog eens extra onder druk te staan.

Van Ark: Samen met aan de Rijnbrug grenzende gemeenten, de provincie Utrecht en het Rijk willen we ons blijven inzetten voor oplossingen die hout snijden.

Hierover heeft de Gelderse CDA fractie inmiddels contact gezocht met de CDA Tweede Kamer fractie. Dit kan de regio niet alleen oplossen. Daarom pleit het Gelderse CDA voor meer bestuurlijke activiteit en creativiteit om gezamenlijk dit probleem snel aan te pakken en niet op de lange baan te schuiven.

Nieuws

RES van strategie naar uitvoering & provinciale rol bij windenergie

Het laatste stuk van de laatste Statenvergadering van 2021 had ook zo ongeveer de langste titel: RES van strategie naar uitvoering en de rol van de provincie bij windenergieprojecten. Een heel belangrijk dossier dat het verdient in de Staten te worden besproken zoals het CDA en VVD wilde. Woordvoerder energie Bertine van Hooff noemde vier aandachtspunten: 

 1. De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
  CDA wil dat we de gemeenten en de regio’s hun werk laten doen. Dat is ten slotte ook de bedoeling van het gehele RES-proces. Het kan niet zo zijn dat bij voorbaat gemeenten hiervoor al worden uitgenodigd. Ook niet als Gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door Provincie te laten uitvoeren. Ook dan kan de gemeente kennis en expertise bij de provincie krijgen maar dat betekent nog niet dat de provincie de rol overneemt.

Bertine van Hooff: “De provincie is niet het grote broertje dat de klus moet klaren als het wellicht lastig wordt.”

Uitgangspunt: wat in de RES staat, is maatgevend. Nu is de RES 1.0 nog niet verankerd in de omgevingsverordening. Dit betekent dat het CDA zeer zeer terughoudend is en ook zal zijn ten aanzien van locaties die niet in de 1.0 staan en waar eventueel plannen zijn om met gebruik van de elektriciteitswet alsnog windmolens te bouwen. Laten we duidelijk zijn over wie nu waar voor aan de lat staat. Dat is vandaag al op een ander vlak aan de orde geweest.

Daarnaast heeft PS een eigenstandige bevoegdheid en dat betekent dat ook straks, mocht het wel tot een inpassingsplan komen tijdens de periode dat er nog geen RES 2.0 is, PS en dus ook het CDA hierin een eigenstandige weging zal maken.

2. RES 1.0 biedt onvoldoende basis voor inpassingsplannen
We hebben eigenlijk  RES 2.0 nodig als basis. Deze is er nog niet. Dus wachten met inpassingsplannen tot RES 2.0 er is.

GS noemt het: tijdens de verbouwing houden we de winkel wel open. CDA is ook voor haalbaar, betaalbaar en meters maken maar ook voor draagvlak.

PS heeft een motie ingediend met betrekking tot de disbalans wind-zon, deze zag niet alleen op de disbalans tussen wind en zon maar ook op de disbalans tussen zon op dak en zon op land. Verder heeft PS ook een motie ingediend met betrekking tot draagvlak.

Dus dat kan betekenen dat er tijdens de verbouwing toch net een bepaalde route in die winkel niet bewandeld kan worden.

CDA ondersteunt het beleid, wil niet vertragen maar beter nu een pas op plaats en straks een stap vooruit, dan nu 1 stap vooruit en straks twee stappen achteruit. Bovendien komt er nog een verkenning naar aanleiding van het interbestuurlijk programma en harmonisatie windbeleid en deze is pas in het voorjaar van 2022 klaar.

3. Uitlegbaarheid naar onze burgers van Gelderland
We zijn met elkaar bezig een proces RES op te tuigen en dat kan door een marktpartij zomaar doorkruist worden met een principeverzoek. Het is belangrijk dat er een heldere en aan burgers uitlegbare besluitvorming plaatsvindt bij de overheid en de bevestiging dat het RES proces ook daadwerkelijke waarde heeft.

4. Provincie moet niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers

CDA heeft nog twee vragen:

Wie bedoelt u eigenlijk met de gemeenten? Kunt u dat nog wat nader duiden? Is dat college B&W, is dat de gemeenteraad of beiden?

Als 2.0 klaar is, dan kunnen projecten die buiten de zoekzones komen on hold worden gezet als de ambitie al gehaald wordt. Kunt u mij uitleggen waarom dit wel kan als de 2.0 klaar is maar voor komende 1,5 jaar nog niet? Heeft dat puur met de juridische verankering te maken van de RES 2.0?

Nieuws

Actualisatie 8 omgevingsverordening

Ter bespreking in de Staten was ook ‘Actualisatie nummer 8 van de omgevingsverordening’. Een ingewikkeld onderwerp, die omgevingsverordening zo gaf woordvoerder Bea Schouten aan. Maar ook een onderwerp dat heel erg ingrijpt in onze leefwereld. Een gezonde, veilige en groene leefomgeving is van groot belang. In zo’n verordening zitten altijd veel besluiten die inwerken op onze omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om windmolens, zonneparken.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Bea Schouten ging in op een aantal punten.

Zonneladder
In de verordening is een zonneladder verwerkt. CDA Statenlid Bertine van Hooff heeft zich hier steeds hard voor gemaakt. CDA hecht er veel waarde aan dat deze altijd door gemeenten gebruikt wordt voor ruimtelijke afwegingen ten aanzien van zon. Mocht de provincie gaan denken dit onvoldoende gevolgd wordt wil het CDA dat GS doorpakt en gemeentes aanspreekt.

Windmolen verkenningsgebieden
Kaartjes die al sinds 2017 in de verordening staan gaan nu een extra betekenis krijgen door het RES proces. Initiatiefnemers doen ineens een beroep op deze kaartjes, ook als het niet in een RES staat. Daarom wil het CDA aandringen op vaart in de vervolggesprekken naar RES 2.0. Voor ons is het erg belangrijk dat we proberen te voorkomen dat overheden tegenover elkaar komen te staan. En dat dreigt mede door deze kaart te gebeuren, bijvoorbeeld in Zutphen en Wijchen, waar de voltallige raad een brief heeft gestuurd naar aanleiding van initiatieven binnen die kaartjes.

Onrust rond waterwingebieden
Er is op het laatste moment een wijziging in de maandagsmail aangekondigd over agrarische bedrijven in waterwingebieden. Die kunnen wij nog niet goed duiden, zeker nu er ook onrust is van fruittelers over de waterwingebieden zoals ik al aangaf. Wat is de impact van deze wijziging vroeg Bea Schouten aan GS.

Woonagenda: maak mantelzorgwoningen en woningsplitsen mogelijk
Als laatste heeft het CDA de aandacht gevestigd op de woonagenda in de verordening. Opgenomen zijn de provinciale doelstellingen ten aanzien van wonen waar afspraken over gemaakt moeten worden. CDA krijgt steeds meer signalen dat er weinig mogelijkheden zijn voor mantelzorgwoningen en woningsplitsing bij gemeenten. Door als provincie in de gesprekken over de woonagenda’s te bekijken of dit thema voldoende meegenomen wordt krijgen we een beeld of dit ook serieus genomen wordt door de gemeenten. Dit vergroot de kans op daadwerkelijk afspraken en meer mantelzorg woningen en meer splitsingen. We zullen hier binnenkort op terug komen bij de bespreking van de woonagenda’s.

Nieuws

CDA: zet in op waterbesparing én hergebruik

Bea Schouten is woordvoerder water. Samen met andere partijen diende het CDA vandaag een motie in om meer in te zetten op waterbesparing en op hergebruik van water. Hieronder de bijdrage van Bea. 

Water is onontbeerlijk voor ons leven en daarmee van grote waarde om goed te beschermen, het vast te houden en er zuinig op te zijn. En toch zijn we ons er veelal niet van bewust, omdat het ook zo vanzelfsprekend lijkt dat er bij ons altijd genoeg, schoon en veilig water is voor alle doeleinden: voor consumptie, voor industrieel gebruik, voor agrarisch gebruik, om op te varen en voor de natuur. Helaas is inmiddels wel duidelijk dat dit niet het geval is. Droogte in de natuur, schaars water, en lage waterstanden is er allemaal de laatste jaren. We moeten ons aanpassen en voor het CDA is het goed en beschikbaar houden van ons water van groot belang.

Daarom zijn wij tevreden met het regionaal waterprogramma (inclusief bijbehorende Kaderrichtlijn water onderdelen) waar we nu over besluiten.  Met dit waterprogramma bereiken we een duurzaam water systeem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt, de waterveiligheid geborgd is en klimaat adaptatie goed vorm krijgt. Daarnaast is alles in goed overleg met onze partners tot stand gekomen. En het komende traject zal ook in gemeenschappelijkheid gaan, via gebiedsprocessen bv de droogteaanpak in de Achterhoek en de dijk verhogingstrajecten.

Een aantal aandachtspunten vanuit onze kant:

 • We gaan de Europese Kader Richtlijn Water doelstellingen waarschijnlijk niet halen, daar maakt het CDA zich zorgen over. Belangrijke vraag is: hoe gaat GS ervoor zorgen dat het wel gehaald wordt? Uit een nagekomen statenvoorstel is duidelijk geworden dat een essentieel onderzoek van de WUR hierover medio 2022 afgerond is, en naar ons wordt gestuurd, op basis hiervan wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zien uit naar het rapport en eventuele vervolg maatregelen.
 • Wij zien daarnaast het besparen van water als belangrijk. Om dat goed te kunnen doen is er meer bewustzijn daarvan nodig. De CU heeft een motie gemaakt gericht op gedragsverandering particulieren. Deze wil het CDA graag mee indienen.

Bea Schouten: wij vinden dat er ook veel kansen zitten in het hergebruik van water.  Hoe kijkt GS daarnaar en kan dat element niet ook meegenomen als het gaat om een publiekscampagne?

 • Vorige week bereikte ons een zienswijze van agrariërs over drinkwater bronnen onder hun grond en gisteren bereikte ons appjes met dezelfde zorgen. Dit slaat op de ASV, wat is de stand van zaken daarvan en wanneer kunnen we daarover spreken?
Nieuws