Skip to main content
All Posts By

jtji2

Ontheffingsaanvragen lokale kandidatenlijsten

Lokale CDA afdelingen moeten tijdig ontheffingen aanvragen voor hun kandidatenlijsten. Hieronder geven we graag wat uitleg over deze ontheffingen.

Er zijn twee soorten ontheffing:

  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat ten minste 1 jaar CDA lid is
  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat maximaal 3 termijnen zitting neemt in de raad

Hoe vraag je een ontheffing aan als lokale afdeling?

1. Vul dit formulier als lokaal bestuur volledig in en dien dit formulier in bij uw provinciale bestuur door het te sturen naar myrthe[at]cdagelderland.nl. Heeft u meer dan vier kandidaten waar ontheffing voor aangevraagd moet worden, gebruik een nieuw formulier.

2. Het provinciaal bestuur accordeert vervolgens dit formulier en retourneert het ondertekende formulier naar de afdeling met in cc het landelijk partijbureau: sandra.nieberg[at]cda.nl

3. Het lokale bestuur zendt dit formulier samen met het H3.1 formulier per mail sandra.nieberg[at]cda.nl of per post naar: CDA Partijbureau, t.a.v. Sandra Nieberg, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag.

Wat zijn de deadlines?

Bij het aanvragen van ontheffingen geldt het adagium ‘zo spoedig mogelijk’. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring van de lijst door de lokale ALV, het mag al vooraf. Het hele proces kost even tijd (naar provinciaal bestuur sturen, beoordelen, terugsturen enzovoort) dus daarom is het advies dit tijdig te doen.

Belangrijke datum is de dag van kandidaatstelling. Dat is 31 januari 2022, dan moeten alle lijsten compleet zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Maar nogmaals, aanvragen van ontheffingen dient dus ruim voor die tijd te gebeuren.

Vragen?

Bel of mail met Maaike van Deelen. Zij vervangt tijdelijk bestuurssecretaris Myrthe Kuiper. Maaike  is te bereiken op 0611832316 of myrthe@cdagelderland.nl

Ontheffingsformulier:
Ontheffingsverzoek_verkiezingen2022_015089

Nieuws

Woonfonds Gelderland: onderzoek alternatieven

Hoe kunnen we met een vaststaand bedrag zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen? Dat is de kernvraag rond het Woonfonds Gelderland. Idee van Gedeputeerde Staten was om voor 50 miljoen 1.000 goedkope woningen te kunnen bouwen. Het Woonfonds neemt de kosten voor grond van zo’n woning dan voor zijn rekening (€ 50.000,– per woning). De grond van zo’n woning is dan van het provinciale woonfonds. CDA wil dat er voor zo’n groot bedrag meer gedaan wordt. En dus dat er alternatieven onderzocht worden.

Bea Schouten: we steunen het doel van meer woningen voor starters, maar niet de manier waarop.

Woensdag spraken de Staten in oordeelsvorming over dit Woonfonds of het onderzoeken van alternatieven met als doel zoveel mogelijk betaalbare huizen.  De partijen zaten hier nogal verdeeld in. Als nadelen van het Woonfonds ziet Gelderland dat het veel mankracht kost en veel voorbereiding. In deze vorm maak je een woning voor de eerste aanschaf iets meer bereikbaar door grondkosten voor je rekening te nemen. Maar zodra de bewuste woning weer wordt doorverkocht, verdwijnt die op de markt en zal deze in waarde zeer waarschijnlijk stijgen en dus minder bereikbaar worden. Ook zijn leningverstrekkers terughoudender in het verlenen van hypotheken bij een erfpachtcontstructie, wat dit Woonfonds is, en zal er bij erfpachtwoningen sprake zijn van een hypotheekrenteopslag. Het CDA wil graag alternatieven onderzocht hebben.

Want er zijn alternatieven. Zo heeft de provincie Zuid-Holland ook een soort van Woonfonds. Alleen Zuid-Holland stimuleert een en ander via gericht knelpuntensubsidies. Zo kunnen gemeenten een beroep doen op dat fonds om bij projecten waar de grond te duur is toch het bouwen van midden huur woningen mogelijk te maken. CDA zou dit soort alternatieven graag nader onderzocht zien.

Conclusie
Ook aan het eind van de oordeelsvorming lagen de stemmen verdeeld. Uiteindelijk werd het volgende geconcludeerd:
Het is aan GS om het stuk in deze vorm of in een andere vorm aan te bieden. Daar is nog tijd voor, gedacht wordt aan agendering in PS van december.

Een tweede variant is dat GS na beraad aangeeft toch nog aanpassingen te willen doen.

En een derde variant werd door gedeputeerde Kerris aan de hand gedaan: wel aanbieden van het stuk, maar zonder een besluitvoorstel, om te peilen hoe PS er over denken.

Wordt vervolgd dus.

Nieuws

Investeren in Alliander geeft financieel en maatschappelijk rendement

Door 300 miljoen te investeren in Alliander krijgen we maatschappelijk en financieel rendement, betoogde Bert Komdeur woensdag bij het agendapunt ‘Kapitaalversterking Alliander’ tijdens de oordeelsvormende sessie van Provinciale Staten.

Waar gaat het over?
Netbeheerder Alliander staat de komende jaren – met name aangejaagd door de energietransitie – voor grote investeringen in het netwerk: vervangen, uitbreiden en verdubbelen. Het gaat om miljarden investeringen. Alliander zal dit geld zo goedkoop mogelijk op de kapitaalmarkt willen lenen. De aandeelhouders is gevraagd om een kapitaalinjectie. Gelderland bezit 45% van de aandelen en wordt om 275- 325 miljoen gevraagd. De Staten stemden hier woensdag mee in.

Hoe doen we dit?
We lenen aan Alliander tegen een jaarlijks rendement van ongeveer 1.9% jaarlijks voor Gelderland.

Hoe kijkt het CDA hier naar?
Vanuit het CDA principe van rentmeesterschap kiezen we voor investeren in Alliander. CDA vindt het van groot belang, voor de huidige én onze toekomstige generatie, om onze energievoorziening te verduurzamen. Onze netten zijn overbelast dus het is goed hier iets te doen. CDA zet daarom graag de voormalige NUON-middelen (het Stamkapitaal) daarvoor in. Financieel gezien krijgen we voor die 300 miljoen, zolang het nog een lening is, 1,9% rente, dus zo’n 5 miljoen per jaar. Een maatschappelijk én financieel rendement dus.

Nieuws

Interpellatiedebat Scherpenzeel

Op 6 juli nam Provinciale Staten van Gelderland een besluit over de herindeling van CDA Gelderland. Onze overwegingen toen hebben we met u gedeeld.

Begin oktober heeft de minister besloten om het herindelingsadvies van Gelderland niet over te nemen. En daarmee komt het herindelingsproces tot een einde.

Dinsdagavond 12 oktober was daar een extra Statenvergadering over: een interpellatiedebat van 5 oppositiepartijen over het besluit van de Minister. Een besluit wat ons als CDA Gelderland onverwacht is gekomen. Wij hadden een andere uitkomst voor ogen.

Maar nu moeten we vooruitkijken. De provincie en de betrokken gemeenten zullen een manier moeten vinden om de verhoudingen weer te normaliseren. Dat vraagt niet alleen tijd maar ook een wil van alle betrokken om dichterbij elkaar te komen. Wij hopen oprecht dat alle betrokkenen zich willen inspannen om vanuit het belang van de inwoners denkend en handelend een begaanbaar pad zullen vinden om verder te gaan met de versterking van de bestuurskracht. Of dat zal betekenen dat in de toekomst Scherpenzeel zelfstandig zal blijven ligt zal moeten blijken.

Voor de volledigheid hebben we de Spreektekst Gerhard Bos Interpellatiedebat Scherpenzeel toegevoegd. Hij heeft deze anders uitgesproken dan hier staat maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Nieuws

Cursusaanbod CDA SI

Het Steenkamp Instituut organiseert de komende maanden tal van cursussen en trainingen. Van debattrainingen, campagnevoeren tot college-onderhandelingen. Download hier het hele schema:
Cursusaanbod najaar 2021(1)

Voor contact met de regionale consulenten:
Christiaan van der Geld           Arnhemnijmegen.si@cda.nl
Niko Wiendels                           Achterhoek.si@cda.nl
Gerrit Rutgers                            Veluwe.si@cda.nl
Peter van Heumen                    Rivierenland.si@cda.nl

Cursus – training :DatumlocatieConsulent en trainerKosten
Bij meer dan 12 kandidatenwordenmeerderedocenten ingezet
   
Kandidaat raadsledencursus

 

Module kandidaats-raadsledencursus

 

Bijeenkomst

Vaardigheden

O.a. Simulatie Raadsvergadering

30 oktober 2021

10.00 – 14.00 uur

 

Do 4 november

19.30 – 22.00 uur

 

13 november

10.00 – 14.00 uur

Wieleman Westervoort

 

 

Online

 

 

 

Wieleman

Westervoort

Andre Baas

 

 

 

Andre Baas

Tekst + video

 

 

Andre Baas

 

 

 

€75,= voor

 

het gehele

 

cursusblok

Debatcursus – Basis30 oktober 2021

10.00–16.00 uur

Wieleman

Westervoort

Gerrit Jan Valk

 

€40,=
Werving en Selectie6 november 2021

9.30 – 13.00 uur

Wieleman

Westervoort

Marco Houthuijzen

 

€15,=
Campagne vaardigheden

Programma/flyers

6 november 2021

13.00–16.00  uur

On lineLuc van Dijk€15,=
Debatcursus-Vervolg

Module 2 SL

13 november

10.00–16.00 uur

Wieleman

Westervoort

Gerrit Jan Valk

 

€40,=
 Gemeentefinanciën20 november

9.30 – 13.00 uur

Wieleman

Westervoort

Edo van Bree15,=
Maatwerk cursussen voor

Afdelingen op aanvraag

Na overlegIn de eigen woonplaatsZie onder+€ 100,=

Na overleg

CDA-gedachtegoed basis

Voorbereiding On Line

Elk moment van de dagThuis achter je PCAanmelden via de CDA leeromgevingKosteloos
College onderhandelingen22 januari 2022

10.00 – 16.00 uur

Wieleman

Westervoort

Gerhard Bos €40,= incl.

Lunch

Opgave voor cursussenWebsite CDA leeromgevingofVeluwe.si@cda.nl
Nieuws

Oproep! Denk mee over provinciaal stikstofbeleid

**** Oproep! ****

Daisy Vliegenthart is woordvoerder stikstof namens de CDA fractie. Zij is op zoek naar mensen die de komende tijd bereid zijn mee te denken over het provinciale stikstofbeleid. Doel is om een kleine, actieve klankbordgroep te vormen van mensen die met kennis van zaken gevraagd en ongevraagd advies geven. We zijn daarbij op zoek naar mensen met kennis van zaken, uit de verschillende sectoren die een rol spelen. Naast de landbouw zijn dat ook de mobiliteit, industrie en natuur.

In Gelderland lopen we voorop in de aanpak van stikstof. De plannen worden steeds concreter en de discussies ook steeds intensiever. Binnenkort wordt de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof in Provinciale Staten besproken en ook worden voorbereidingen getroffen om het extern salderen open te zetten.

Interesse of wilt u meer weten? Stuur een mail naar daisy.vliegenthart[at]gmail.com of bel 06121 73508

En doe op 2 november mee aan onze Zoombijeenkomst over stikstof met Daisy en onze gedeputeerde Landbouw en Natuur Peter Drenth!

Nieuws

Zet vaart achter vergunningen voor aanpak fietspaden

De aanpak van onveilige fietspaden loopt ontzettend traag. De provincie moet een vergunning verlenen voordat de gemeente aan de slag kan met het fietspad. En dat duurt jaren zo blijkt.

In Ermelo wil men onveilige fietspaden aanpakken vertelde Nico van Harten van de Fietsersbond bij de Open Agenda van Provinciale Staten. Maar ze wachten al tijden op de verlening van een natuurvergunning door de provincie. De gemeente Ermelo heeft deze vergunningen nodig om de fietspaden rondom Ermelo een opknapbeurt te geven en de nodige verbredingen uit te voeren. Door het toegenomen fietsverkeer, met name ook de ontwikkeling van e-bikes is verbreding van die fietspaden vanuit veiligheidsoogpunt een must.

Statenlid Hans van Ark vindt het onbegrijpelijk dat deze vergunning zo lang op zich laat wachten. Vooral omdat de veiligheid van de fietsers in het geding is.

Hans van Ark: Nu het steeds drukker wordt op de fietspaden en het aantal fietsongelukken onrustbarend toeneemt, moeten overheden niet langs elkaar heen werken, maar samenwerken!.

CDA heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te achterhalen waarom de vergunningverlening zo lang op zich laat wachten. En wat de provincie nu gaat doen om zo snel mogelijk tot een besluit te komen voor een vergunning voor de fietspaden rond Ermelo.

2021-10-04 SV fietsinfra Ermelo

Nieuws

Staten stemmen in met World Food Center Experience

Woensdag debatteerden de Staten over de second opinion rond de World Food Center Experience, een thema-attractie over voedsel in Ede. Daisy Vliegenthart voerde het woord.

In 2019 spraken de Staten ook al over de WFCE. Het CDA was toen positief, maar zag op twee onderdelen wel risico’s voor de toekomstbestendigheid van het World Food Center: de bezoekersaantallen en de betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Daarop werd nader onderzoek gedaan: zijn de geraamde bezoekersaantal reeel? Woensdag 30 september spraken de Staten over de uitkomsten van die second opinion. CDA ziet dat de second opinion een deel van deze risico’s verkleind heeft.

Voor het CDA ligt er nu voldoende, samen met de toezeggingen van GS in de oordeelsvorming, om ja te zeggen tegen het WFC.  Daisy Vliegenthart maakte daarbij wel 2 kanttekeningen.

Dit project kan alleen een succes worden met volledige steun van het bedrijfsleven. Dat is dan ook een essentieel punt waar wij vinden dat GS op moet blijven toezien. En het bedrag wat we nu beschikbaar stellen is de limiet. Hiervoor moet het gebeuren.

CDA ziet het WFC als een mooie aanvulling voor de gemeente Ede. Op een plek die een aantal jaren geleden nog verlaten was komen nu prachtige initiatieven. In een monumentaal gebouw dat op deze manier behouden blijft en weer gaat leven mét een moderne aanvulling. Het verhaal van voeding en gezondheid past in de Food Valley en past bij Gelderland en biedt daarmee een attractie die er nog niet was in Nederland. Wij geven als provincie samen met gemeente en het rijk een hele grote voorzet. Het is nu aan de markt om deze af te maken.

Nieuws

CDA motie aangenomen: meer groen in dorp en stad

Er moeten heel veel woningen bij in Gelderland. 100.000 woningen extra in FoodValley, Arnhem en Nijmegen en de regio’s er omheen. Daarom is een verstedelijkingsconcept gemaakt waar de Staten vandaag over vergaderden. Bea Schouten voerde het woord. 

De verwachting is dat er veel binnenstedelijk gebouwd gaat worden. Tegelijk zijn er ook veel uitdagingen: klimaatadaptatie, volksgezondheid, voldoende groen. CDA wil naast inbreiding daarom ook ruimte voor uitbreiding aan de grenzen van dorpen en steden. Niet onbeperkt maar het moet wel kunnen. Uit onderzoek van Kieskompas blijkt dat 86% van de mensen ook kiest voor meer groen in dorp en stad.

CDA ziet graag meer groen in dorpen en steden. En we zouden dat graag meer zichtbaar zien. Daarom heeft het CDA een motie gemaakt met het volgende dictum:

Verzoeken GS
➢ Bij de nadere uitwerking van het verstedelijkingsconcept in de gebiedsplannen te gaan sturen op kwaliteit en hoeveelheid groen in de directe leefomgeving.
➢ Uit te werken wat goede streefgetallen kunnen zijn voor kwaliteit en hoeveelheid groen in de verschillende leefomgevingen (meer en minder stedelijk), en daarover de staten te berichten.
➢ Deze streefgetallen vervolgens in te brengen bij de gebiedsuitwerkingen.

De motie werd in stemming genomen en aangenomen.

Nieuws

2 november – Zoombijeenkomst stikstof met Peter Drenth en Daisy Vliegenthart

****   Uitnodiging ****

In Gelderland lopen we voorop in de aanpak van stikstof. De plannen worden steeds concreter en de discussies ook steeds intensiever. Binnenkort wordt de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof in Provinciale Staten besproken en ook worden voorbereidingen getroffen om het extern salderen open te zetten.

Wilt u meer weten over deze plannen en de standpunten van het CDA hierin?

Op dinsdag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur praten gedeputeerde Peter Drenth en Statenlid Daisy Vliegenthart u graag bij. We zullen kort vertellen wat de stand van zaken is en vervolgens is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden: maaike@cdagelderland.nl

**** Oproep! ****

Daarnaast is Daisy Vliegenthart op zoek naar mensen die de komende tijd bereid zijn mee te denken over het provinciale stikstofbeleid. Doel is om een kleine, actieve klankbordgroep te vormen van mensen die met kennis van zaken gevraagd en ongevraagd advies geven. We zijn daarbij op zoek naar mensen met kennis van zaken, uit de verschillende sectoren die een rol spelen. Naast de landbouw zijn dat ook de mobiliteit, industrie en natuur.

Interesse of wilt u meer weten? Stuur een mail naar daisy.vliegenthart@gmail.com of bel 06121 73508

Nieuws