Skip to main content
All Posts By

jtji2

CDA Gelderland gaat de boer op!

Wij organiseren een tiental regionale bijeenkomsten over de landbouw. Over toekomstperspectief voor jonge boeren, over stikstof, drinkwaterreserveringsgebieden, het buitengebied en onze landbouwvisie en over alle andere zaken waar jij als agrariër met ons wil spreken.

Meld je dus aan en ga in gesprek met onze Statenleden Arjan Tolkamp (landbouw, natuur) en Daisy Vliegenthart (stikstof, economie). Ook onze gedeputeerde Peter Drenth (landbouw, natuur) is bij enkele bijeenkomsten aanwezig. En waar kan je een bijeenkomst over de agrarische sector beter organiseren dan op een van de vele agrarische bedrijven die we hebben in Gelderland? Dus verwacht geen donker zaaltje maar een boerenschuur met strobalen.

Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk regionaal georganiseerd. Kom dus naar de bijeenkomst in jouw buurt. Zodat we de zaken kunnen bespreken die specifiek in jouw regio spelen. De avond begint vaak met een korte rondleiding over het bedrijf waar we te gast zijn, gevolgd door een korte presentatie van Arjan en Daisy. Met daarna uiteraard een gesprek en vragen vanuit jullie.
Let op: deze bijeenkomsten staan open voor CDA leden, sympathisanten en agrarisch betrokkenen.

Van een aantal regio’s is inmiddels de datum en locatie bekend. Houd dit websitebericht in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten!
Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Op dit moment zijn deze bijeenkomsten bekend:

 • Donderdag 2 juni, 19.30 uur. Locatie: Scherpenzeel (Veehouderij De Pol, Fam. Van Ginkel, Brinkanterweg 39)
 • Vrijdag 10 juni, 14.00 uur. Locatie: West Betuwe (Fam. Van Miltenburg, Estseomloop 4, 4185 NS, Est)
 • Maandag 13 juni, 19.30 uur. Locatie: Van Heerikhuize Melkvee, Postweg 227, 681 MK, Lunteren
 • Dinsdag 14 juni, 20.00 uur. Locatie: Epe (Hogestraat 5, 8167 PS, Oene)
 • Donderdag 23 juni, 19.30 uur. Locatie: Doetinchem, Ellegoorsestraat 34.
 • Dinsdag 28 juni, 20.00 uur. Locatie: Fruitbedrijf De Woerdt, Ressen
 • Donderdag 30 juni, 19.30 uur. Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren.

Het programma is steeds ongeveer hetzelfde (de aanvangstijd kan varieren):
19.15 inloop en koffie
19.30 rondleiding bedrijf
20.00 Welkom en inleiding door Daisy Vliegenthart (neem uw mobiel mee!)
* verwachtingen van deze avond
* vragen die leven
20.15 De ontwikkelingen in de agrarische sector en standpunt CDA Gelderland (Arjan Tolkamp)
20.30 Samenvatting toekomst visie aan de hand van een aantal stellingen (Daisy)
20.40 Discussie en vragen: wat wilt u ons nog meegeven?
21.30 Afsluiting

Landbouwvisie CDA fractie

Nieuws

Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030?

Na drie beeldvormende en oordeelsvormende vergadering was het nu aan de Staten: moet kernenergie een plek krijgen in de Gelderse energiemix na het jaar 2030? Woordvoerder energie Bertine van Hooff voerde het woord.

In het landelijk coalitieakkoord van december 2021 staat dat kernenergie een aanvulling op de energiemix kan zijn. Er is een grote opgave op het gebied van CO2 reductie en het energievraagstuk. Verdere beperking van fossiele brandstoffen is noodzakelijk. Zon- en windenergie hebben naast hun voordelen of nadelen. Hetzelfde geldt voor kernenergie. Veiligheid is daarbij voor het CDA een groot punt van zorg en daarmee is kernenergie voor ons geen oplossing waarmee de korte termijn stappen kunnen worden gezet.

Bertine van Hooff: De kans dat er iets fout gaat bij kernenergie is niet groot, maar de impact als er iets fout gaat is dat wel.

Dit kan wat het CDA betreft ook landelijk opgepakt worden. Er zijn bewegingen zichtbaar in provincies die met dit vraagstuk bezig zijn, al dan niet in samenwerking met het Rijk. Ons standpunt is dat we moeten wachten op het Rijk en de ontwikkelingen die daar spelen. Het Kabinet zet de benodigde stappen voor het bouwen van twee nieuwe kerncentrales.

Bertine verwoordde daarom nogmaals ons standpunt ten aanzien van kernenergie:

Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
Randvoorwaarden:
*een definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen)
*een definitieve oplossing voor verbetering van de veiligheid.

Langer openblijven van de huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).

Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland voor ons dan ook niet aan de orde.

Nieuws

Windpark IJsselwind Zutphen

De Staten spraken woensdag over het coördinatiebesluit Windpark IJsselwind bij Zutphen. Tijdens de oordeelsvorming en ook nadien stelde onze woordvoerder energie Bertine van Hooff diverse vragen en kanttekeningen bij het proces. Ze voelde zich, zoals ze het zelf omschreef ‘net een detective’ die steeds weer moest zoeken naar nieuwe antwoorden op vragen.

De gedeputeerde zei bij de oordeelsvorming al toe de vier punten zoals door de gemeente Zutphen zijn verzocht mee te nemen in het afwegingskader. Het gaat dan om het versterken van biodiversiteit, landschappelijke inpassing, betrokkenheid van omwonenden en de financiele participatie. CDA is dan ook blij dat de gedeputeerde die toezegging deed.

CDA hecht daarnaast aan een zorgvuldig proces, betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, waarbij overheden niet tegenover elkaar komen te staan. Het CDA stelde daarop eerder al een vraag. Uit de beantwoording hiervan in een statenbrief blijkt onomstotelijk dat de gemeente Zutphen niet zelf actief heeft gevraagd om de procedure over te dragen aan de provincie. Feit is dat de gemeente Zutphen impliciet toestemming heeft gegeven door geen bezwaar te maken op de brief van 22 december jl. En daar moeten we het mee doen. Dan had het college van B&W in Zutphen iets anders moeten doen. CDA staat achter de energietransitie, maar brengt graag de volgende punten nogmaals onder de aandacht:

 • De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
 • Het CDA is zeer terughoudend met betrekking to locaties die nu nog niet in de RES  staan en nog niet verankerd zijn in de omgevingsverordening ten aanzien van de locaties waar plannen zijn om alsnog windmolens te bouwen.
 • Laten we dus duidelijk zijn wie waarvoor aan de lat staat. We zullen onze eigenstandige bevoegdheid gebruiken straks bij het inpassingsplan Windpark IJsselwind. Dat betekent dat ook gedurende de periode dat er nog geen RES 2.0 is wij dus die eigenstandige weging zullen maken.

De provincie moet wat ons betreft niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers.

Bertine van Hooff: Ik blijf mij afvragen waarom de provincie actief deze rol naar zich toe heeft getrokken zonder dat de gemeente Zutphen hier actief om heeft gevraagd.

Nieuws

Hoe houden we het Openbaar Vervoer toekomstbestendig?

Het openbaar vervoer staat onder druk. En daarmee is een bedrag gemoeid van 46 miljoen euro, structureel. Dit gaat nog maar over 1 concessie. Er lopen in totaal 3 concessie in de provincie Gelderland. Als je dat doorrekent kan het gaan om bedragen van zo’n 150 miljoen. Ongeveer de helft van de provinciale begroting.

Met deze woorden schetste woordvoerder mobiliteit Hans van Ark in een notendop de omvang van het probleem van de toekomst van het Gelderse openbaar vervoer. De oorzaken hiervan zijn duidelijk:

 • Minder reizigers
 • Hogere brandstofprijzen
 • Gestegen loonkosten

Korte termijn: niet afwachten, maar actie
Er moet dus iets gebeuren. Wat er moet gebeuren, daar wordt over nagedacht. Maar daar wordt wel erg veel tijd voor ingeruimd zo vindt de CDA fractie. De tweede noodconcessie loopt tot medio 2026. Hebben we echt zo lang tijd nodig om alles voor elkaar te krijgen? Volgens de CDA fractie moet dat anders kunnen. Zouden we niet bij de verlenging van de noodconcessie de resultaten van de discussie waar we volgende week woensdag al aan beginnen die resultaten niet mee kunnen nemen zodat we dat bedrag substantieel naar beneden kunnen brengen. En dus niet nu al zeggen dat we tot medio 2026 niks kunnen veranderen aan die noodconcessie die nu verleend wordt. Van Ark vroeg hierop een toezegging van de gedeputeerde. De gedeputeerde zegde dit toe, maar gaf wel aan dat er beperkingen zijn in het financiele effect.

Lange termijn: het móet anders
Voor de lange termijn wil de CDA fractie dat er systematisch gekeken wordt naar een andere opzet van het openbaar vervoer.

Hans van Ark: Voor de lange termijn is het huidige systeem van openbaar vervoer niet houdbaar.

Er moet een betere afstemming komen met alle aanbieders op dit terrein, zoals buurtbussen, leerlingenvervoer, deelauto’s enzovoort. Laten we opnieuw nadenken hoe we tot een houdbaar systeem van openbaar vervoer kunnen komen.

..

Nieuws

Afscheid Bea, welkom Engelina!

Woensdag 11 mei nam onze Bea Schouten afscheid als lid van Provinciale Staten. Ze is in april benoemd tot wethouder in Wijchen.

Bea Schouten: “Het was heel mooi om ruim drie jaar Statenlid in Gelderland te mogen zijn. Dank voor alle ontmoetingen die ik in die jaren heb mogen hebben. Ik vind het fantastisch dat ik nu in mijn eigen woonplaats aan het werk kan om me inzetten voor de mensen in mijn gemeente.”

Bea krijgt de portefeuille klimaat en energie, welzijn en zorg en sport en vrije tijd. Bea is woensdag uitgebreid bedankt tijdens de Statenvergadering.

Door het afscheid van Bea komt er ook een plek vrij in de CDA fractie. Engelina van Steenbrugge zal deze, als eerste lijstopvolger, innemen. Engelina is woonachtig in het Rivierenland, is ambtelijk secretaris en heeft een aantal hobbyschapen op haar boerderij. Engelina zal de portefeuille van Bea overnemen, te weten Wonen, Water en Ruimtelijke Ordening. In de vorige periode zat Engelina ook al namens het CDA in Provinciale Staten dus het werk is niet nieuw voor haar. We wensen Engelina dan ook veel succes!

Nieuws

Openbaar Vervoer onder druk

Nog steeds rijden er te veel half lege bussen door Gelderland. De bezetting blijft steken op ongeveer 65% en gaat maar mondjesmaat omhoog. Niemand weet waar het de komende jaren eindigt. De scholieren zijn wel terug in de bus en trein, maar veel forensen laten het afweten. Ze werken meer thuis of zijn inmiddels gewend aan de auto.

De brandstofkosten rijzen ook voor het OV de pan uit, terwijl de loonkosten ook nog eens sterk stijgen. Dat betekent voor de provincie Gelderland dat de tekorten fors oplopen. Voor nieuwe aanbestedingen worden nauwelijks aanbieders gevonden. De treinverbinding Valleilijn is inmiddels met een noodconcessie aan de huidige vervoerder gegund, extra kosten provincie 2 miljoen op jaarbasis. De nieuwe concessie Arnhem-Nijmegen en Zuid-Veluwe kan onder deze omstandigheden niet in de markt gezet worden en zal ook via een noodconcessie gegund moeten worden. De extra kosten voor de Provincie kunnen hierdoor oplopen tot 46 miljoen euro.

In de vergadering van woensdag 20 april heeft onze woordvoerder mobiliteit Hans van Ark gepleit voor een nieuw aanvalsplan Openbaar Vervoer. Soms moeten we juist nu kiezen voor extra investeringen, om het OV aantrekkelijk te maken. Maar als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, verdeel die lasten dan eerlijk over alle betrokkenen. Er is juist nu creativiteit nodig, op het platteland en in de stadswijken met nieuwe duurzame arrangementen, waarbij verschillende vormen van OV beter op elkaar aansluiten. Deze lastige discussie zal de komende maanden gevoerd worden en eerlijk is eerlijk, bij zulke enorme tekorten is ook de provincie Gelderland niet bij machte dit blijvend te financieren.

De gedeputeerde heeft op aandringen van het CDA toegezegd, dat de resultaten van deze fundamentele discussie waar mogelijk ook verwerkt zullen worden in de nu startende noodconcessies, om daarmee de overbruggingstermijn, waarin zulke grote bedragen moeten worden bijgepast, zo mogelijk te verkorten.

Nieuws

Hoofdlijnenbrief kabinet stikstof wekt onrust en verwarring

De brief van minister Van der Wal (Stikstof) zou voor antwoorden moeten zorgen, maar roept juist veel nieuwe vragen op. De voorgestelde aanpak kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), de Gelderse aanpak waarin tientallen belanghebbenden samenwerken aan de problemen rond stikstof. De CDA fractie heeft dan ook veel vragen over het effect van het rijksbeleid op die GMS.

De brief van minister Christianne van der Wal, waarover veel beroering ontstond, verscheen op 1 april. Statenlid Daisy Vliegenthart verwijst naar de jarenlange onzekerheid waarin PAS-melders verkeren: “Als je zo lang in onzekerheid zit, dat vreet echt aan je. Voor deze groep moet in onze optiek daarom legalisering komen.” Vliegenthart wil weten wanneer de PAS-melders eindelijk duidelijkheid en daarmee ook zekerheid over hun toekomst krijgen. “En op welke manier de provincie die duidelijkheid nog sneller kan bieden” aldus Vliegenthart.

In april/mei gaat het Rijk met provincies richtinggevende doelen voor ruimtelijke verdeling van stikstofreductie afspreken. De rol van de volksvertegenwoordiging wordt hier echter niet genoemd. De CDA fractie vindt dat Provinciale Staten gepasseerd worden en wil weten hoe de gekozen Statenleden betrokken worden in dit proces.

De CDA fractie maakt zich tevens zorgen op de grote focus op de Kritische Depositie Waarden (KDW), vooral als het gaat om economische ontwikkelingen in Gelderland. Het Rijk heeft daarnaast een transitiefonds van 25 miljard euro ingesteld om de doelstellingen uit de brief van de minister te kunnen realiseren. Gelderland heeft een veel grotere opgave dan andere provincies. Daisy Vliegenthart wil daarom ook van GS weten of een evenredig deel van dat fonds voor Gelderland bedoeld is.

Schriftelijke Vragen Hoofdlijnenbrief kabinet Stikstof

Nieuws

CDA: zet druktemonitor niet de deur uit

Provincie Gelderland heeft de druktemonitor stop gezet. CDA is verbaasd en zag de monitor als een mooi middel om bezoekers te helpen drukke plekken te mijden. Hiermee kunnen mensen bewuste keuzes maken om op zoek te gaan naar een minder drukke plek en voorkom je file rijdende automobilisten op zoek naar een parkeerplaats.

De druktemonitor is in het leven geroepen ten tijden van de Corona-crisis. Doordat praktisch alles dicht zat gingen veel mensen naar de weinig beschikbare openbare plaatsen en trekken mensen de natuur in. Plekken als De Posbank liepen compleet over, tot irritatie van bezoekers en natuurorganisaties. Maar het CDA ziet ook nu nog meerwaarde in de druktemonitor.

Daisy Vliegenthart: “We zien dat sommige plekken steeds drukker worden maar andere mooie locaties in Gelderland nog onbekend zijn. Dat leidt tot overvolle parkeerplaatsen, gevaarlijke verkeerssituaties enzovoort. Met de druktemonitor kunnen mensen zien waar zij op dat moment beter wel of niet heen kunnen gaan.”

De CDA fractie is dan ook verbaasd dat de monitor is gestopt. Een doorontwikkeling had volgens het CDA meer voor de hand gelegen, bijvoorbeeld om de doelen zoals gesteld in de recreatiezonering of het stikstofbeleid te kunnen behalen. Vliegenthart stelt dan ook vragen om te achterhalen waarom een doorontwikkeling niet mogelijk was. Ook wil ze weten welke kosten met de monitor gemoeid zijn. “Het is een simpel en handig instrument waar je veel mee kan bereiken. En waar we volgens mij nog veel aan kunnen hebben. Afschaffen kan altijd nog.”

2022-04-09 SV druktemonitor en samenwerking

Nieuws

Scherpere focus nodig binnen Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid

Daisy Vliegenthart drong bij GS aan op meer focus in het onderwijs en arbeidsmarktbeleid. 

Vliegenthart benadrukte het grote tekort aan personeel. Meer dan een kwart van de bedrijven kampt met een tekort aan personeel. In steeds meer sectoren, in alle regio’s in Gelderland.

En dat vraagt dan ook iets van ons onderwijs en arbeidsmarktbeleid. De rol van de provincie is klein en de financiën beperkt. Dus is het nu zaak om onze mensen, tijd en geld zeer gericht in te zetten. Daar waar de uitdaging het grootst is. Gedeputeerde Staten hebben al een aanscherping neergelegd in het voorliggende stuk, maar het CDA vindt, met een aantal andere partijen dat die focus nog wat scherper mag. Vandaar dat ook wij een motie mee indienen die hier toe oproept. De motie werd aangenomen.

Iedere partij heeft zijn eigen stokpaardjes, maar ook het CDA wil nu een focus. Dat we nu alleen nog doen wat bijdraagt aan de personeelstekorten op de arbeidsmarkt en wat ook echt past bij onze provinciale rol. Dat is spannend, maar wij denken dat deze tijd daar om vraagt en dat we zo een effectieve bijdrage kunnen leveren.

Nieuws