Skip to main content
All Posts By

jtji2

CDA: Afschaffing 50 meter spuitvrije zone zorgt voor meer woningen

In een zone van 50 meter naast laanbomen of fruitbomen mag geen gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt en mogen geen woningen worden gebouwd. De zone is volgens het CDA belemmerend op veel gebieden en zou daarom aangepast moeten worden.

De basis voor de spuitvrije zone ligt in een provinciaal plan uit 1996. Het Streekplan Gelderland adviseerde toen aan gemeenten zo’n spuitvrije zone aan te houden. Om op die manier afstand te houden tussen nieuwe woningbouw en agrarische gronden waarop gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Deze norm is daarna voor ‘vast’ aanngenomen, ook door de Raad van State.

Statenlid Engelina van Steenbrugge: “de wereld van nu is echter wel een andere dan die van bijna 30 jaar terug. Zo zijn veel spuitmiddelen verboden en hebben veel bomen door innovatie geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig.”

Komende jaren moeten er enorm veel woningen bij worden gebouwd, in alle Gelderse gemeenten. De 50 meter zones bemoeilijken dit. Met de aanpassing of verwijdering van de 50 meter zone kunnen we echt gaan versnellen in de woningbouw vindt het CDA.

Ook vindt het CDA het feit dat de 50 meter zone voor laanbomen is veranderd naar teeltvrije zones niet wenselijk. Van Steenbrugge: “Laanbomen worden veelal in potten geteeld, dus die vrije zone is dan onnodig. Laten we die ruimte op een nuttige manier gaan gebruiken.” CDA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en vraagt hierin om een heldere en eenduidige landelijk richtlijn.

Nieuws

Laagvliegroutes Lelystad Airport nog niet van de baan

Er blijft sprake van laagvliegroutes rond Lelystad Airport. En ook in het naderingspunt voor Schiphol zijn geen wijzigingen opgetreden. CDA is hierover ontstemd en wil weten wat de vervolgacties zijn voor de provincie.

Woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart: “Met dit soort laagvliegroutes blijft opening van Lelystad Airport voor ons onbespreekbaar.”

Half oktober verscheen de voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Een langlopend en belangrijk proces met veel gevolgen voor onze inwoners en effecten op hun leefomgeving. Hoewel de provincie die zorgen eerder in het proces via een zienswijze kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende ministeries lijkt er weinig mee gebeurd te zijn. Het CDA wil daarom weten wat vervolgstappen voor de provincie zijn.

Daisy Vliegenthart: “Het is inmiddels 3 maanden geleden dus ik wil graag horen of er contact is geweest met het ministerie en hoe de provincie en de partners in de regio aan kijken tegen de voorkeursbeslissing.” Ook zou er een groot participatietraject worden gestart. CDA wil weten wat de rol van de provincie is in dit proces, en welke vorm van participatie wordt gekozen. “Gaat het hier slechts aanhoren wat inwoners en ondernemers te zeggen hebben of wordt er echt geluisterd en kunnen er aanpassingen gedaan worden?” aldus Vliegenthart.

Schriftelijke vragen Luchtruimherziening

Nieuws

CDA boos over inzet Gelderse stikstof voor Lelystad Airport

Waarom kan Schiphol Gelderse stikstofrechten opkopen voor een vliegveld buiten Gelderland? Ongewenst en onverstandig zo vindt de Gelderse CDA fractie, te meer daar PAS-melders nog steeds in onduidelijkheid zitten.

Het is niet de eerste keer dat stikstofrechten uit Gelderland worden gebruikt ten behoeve van projecten elders in het land. Zo werd onlangs nog stevig gedebatteerd over de opkoop van rechten ten behoeve van de A27 in de provincie Utrecht.

CDA Statenlid Daisy Vliegenthart maakt zich zorgen: “Er worden weinig lessen getrokken uit de situatie rond de A27. Nu weer deze opkoop door Schiphol Group en dat ten bate van een vliegveld waar niemand in Gelderland nog heel enthousiast van wordt.”

Vandaar dat het CDA samen met de andere Gelderse coalitiepartijen schriftelijke vragen heeft gesteld. Zij willen van Gedeputeerde Staten weten hoeveel boerderijen zijn opgekocht door de Schiphol Group en of er momenteel nog meer boerderijen worden opgekocht voor soortgelijke projecten. Daarnaast is de vraag gesteld of de provincie gaat meewerken aan het intrekken van deze vergunningen.

Nieuws

CDA: goede huisvesting nodig voor Introdans en Oostpool

CDA steunt het voorstel om te zorgen voor goede huisvesting voor Introdans en Oostpool. Gerhard Bos benadrukte het belang van beide instellingen, niet alleen voor een cultuuraanbod op hoog niveau, maar ook vanwege de inzet van beiden voor de cultuureducatie en de wisselwerking met amateurkunst en -cultuur.

Oostpool en Introdans zijn twee belangrijke culturele instellingen voor Gelderland, op het gebied van respectievelijk theater en dans. Ze behoren tot de BIS (basisinfrastructuur van Nederland, in activiteiten gesubsidieerd door het Rijk). De BIS-instellingen zijn niet alleen van groot belang voor talentontwikkeling, de ontwikkeling van het culturele netwerk, het educatieve aanbod voor het voortgezet onderwijs en voor kwetsbaren in de Gelderse samenleving; ze zijn ook van grote betekenis voor de leefomgeving en het vestigingsklimaat in Gelderland. Zonder Oostpool en Introdans valt het culturele ecosysteem van Gelderland als een kaartenhuis in elkaar.

Gedeputeerde Staten stelt daarom voor om naast de 2 miljoen die al gereserveerd was nog eens eenmalig 8 miljoen bij te dragen. Een eerder plan voor huisvesting in combinatie met renovatie van het Stadstheater zijn fors bijgesteld. Nu is er een plan gemaakt waarmee de gezelschappen van een passende huisvesting worden voorzien. Dat plan is mede van belang met het oog op de beoordeling van de volgende aanvraag van rijkssubsidie. Bij het laatste advies van de Raad voor Cultuur werden over de huisvesting signalen gegeven dat er nu echt wat moet gebeuren om op topniveau te kunnen blijven spelen/dansen. En nu ligt er een plan en een bijbehorend financieel plaatje.  De gemeenteraad heeft besloten om 10 miljoen beschikbaar te stellen, nu is provincie aan de beurt om kleur te bekennen.

CDA heeft daarom het volgende voorgesteld:
– 10 miljoen beschikbaar stellen: 2 miljoen vanuit de Midterm Review (MTR) en 8 miljoen extra beschikbaar stellen.
– Gedeputeerde Staten vragen om voor de PS-vergadering met een voorstel te komen waarin dekking e.d. ook gelijk geregeld is. Dit werd tijdens de oordeelsvorming toegezegd.
– Nu signaal naar buiten nodig om overleg met rijk (regiodeal en bedrijfsleven te kunnen voeren over bijdragen e.d.

Nieuws

Gelders openbaar vervoer nu en in de toekomst

Vandaag werd besloten over de nieuwe OV-concessie indeling voor o.a. de provincie Gelderland. In februari 2023 wordt gestart met de aanbestedingstrajecten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In de indeling zijn wat kleine wijzigingen waar het CDA prima mee kon instemmen.

Ook werd een onderzoeksrapport besproken met de titel ‘Gelders OV onder druk’. Het rapport heeft behoorlijke pittige conclusies. Er moeten op structurele basis jaarlijks miljoenen extra worden uitgegeven om het OV te laten rijden. En dan hebben we het alleen nog maar over het gebied Arnhem-Nijmegen. Dat heeft meerdere oorzaken: gestegen brandstofprijzen, hogere salarissen maar ook minder reizigers sinds Covid.

Dat is nog niet afdoende om dezelfde bussen en regionale treinen te laten rijden zoals nu. Het besluit over nog meer budget wordt overgelaten aan de nieuwe Staten en aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten.  Op voorstel van PS is onderzocht of het regionale OV in Gelderland efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat de potentiele besparingen zeer beperkt zijn. Het schrappen van OV lijnen leidt dus amper tot besparingen.

Aanbevelingen van het CDA voor de lange termijn:
a. aandringen op fundamentele herijking van de uitgangspunten voor OV in de toekomst, anders wordt het onbetaalbaar en blaast het systeem zichzelf op.
b. Die keuzes moeten gemaakt worden in het totaal van het mobiliteitsbeleid, de huidige Mobiliteitsvisie ‘op weg naar een bereikbaar Gelderland’ (nog maar twee jaar geleden vastgesteld) kan weer op de schop.
c. nog eens kritisch laten onderzoeken waarom de huidige concessie van EBS IJssel/Vecht wel conform eisen gewoon kan worden uitgevoerd, bij de concessie Achterhoek/Rivierenland ook in de coronatijd niet bijgespijkerd hoefde te worden, dus de problemen zitten kennelijk vooral op de concessie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley

Nieuws

Doorstart Rijnbrug Kesteren-Rhenen

Bijna een jaar nadat het bericht kwam dat de Rijnbrug er waarschijnlijk niet ging komen wordt nu weer volop gepraat over een doorstart. Begin 2022 besloot PS aanvankelijk vooral op aandringen van CDA en SGP om de reeds gereserveerde 40 miljoen beschikbaar te houden voor de aanpak van de verkeersknelpunten op en bij de Rijnbrug (PS2021-867). En het college van GS werd gevraagd een taskforce voor dit project te starten: een lobby om ook geld voor de brug te krijgen bij het Rijk. Er ligt immers een enorme woningbouwopgave in de regio en daarvoor is een bredere Rijnbrug noodzaak. En met succes want nu liggen de kaarten een stuk beter.

Naast de toezegging van het Rijk om € 40 miljoen bij te dragen aan de verbreding van de Rijnbrug Rhenen is nu nog aanvullend € 10,5 miljoen per provincie nodig. Hans van Ark vroeg bij de oordeelsvorming nog aandacht voor twee knelpunten.

Knelpunt in Rhenen
CDA verwacht dat er een knelpunt aan de Rhenense kant blijft bestaan bij de kruising van de N233 en de N225 in Rhenen. Een structurele oplossing voor dit punt betekent eigenlijk, dat er rigoureuze ruimtelijke maatregelen moeten worden getroffen in het centrum van Rhenen. Nu is afgesproken tussen de beide provincies en om te bezien hoe de situatie zich ontwikkelt en in 2028 te bekijken of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn.

Stijgende kosten
De rijksbijdrage aan de verbreding van de Rijnbrug is € 40 miljoen inclusief btw. Het Rijk maakt in dit soort situaties doorgaans haar bijdrage exclusief btw (€ 33,06 miljoen) over en stort de btw in het btw compensatiefonds. Dit is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten en provincies de btw kunnen terugvragen die ze betaald hebben over uitbesteed werk. Voor het project Rijnbrug is de situatie bijzonder want de provincie kan de btw niet terugvragen omdat het hier gaat om werkzaamheden aan een brug van het rijk. Ook stijgende bouwkosten blijven een risico bij de Rijnbrug.

Nieuws

Bestuursleden gezocht!

Per mei 2023 komen binnen het Dagelijks Bestuur van het CDA provincie Gelderland de functies van Penningmeester en Vice-Voorzitter vacant.

profielschets

Het bestuur roept daarom ieder binnen het CDA Gelderland die zichzelf geschikt acht één van deze rollen in te vullen op zich te melden of personen voor te dragen die men geschikt acht om deze rol in te vullen.

Geïnteresseerden voor de functie van penningmeester of vice-voorzitter kunnen hun belangstelling kenbaar maken door voor 14 maart een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan Myrthe Kuiper myrthe@cdagelderland.nl.

Nieuws

Fijne kerstdagen: kerstboodschap Peter Drenth

De fractie en het bestuur van CDA Gelderland wensen u gezegende of zalige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ook brengen we u namens onze gedeputeerde en lijstrekker Peter Drenth een kerstgroet:

Al weer is er een jaar voorbij. Een bewogen en voor velen ingrijpend jaar. Het begin van de oorlog in Ukraine, einde van de corona beperkingen, hoge inflatie en snel stijgende energieprijzen en grote onzekerheden in het landelijk gebied om er maar een paar te noemen. Zaken die velen van ons raken en voor grote zorgen en soms zelfs problemen zorgen.

Terwijl ik dit schrijf is de vierde advent al geweest. Donkere dagen voor het feest van het licht. Ondanks de grote onrust buiten en de zorgen binnen toch het feest van het licht. Een moment om stil te staan bij wat we hebben, onze dierbaren en voor velen hun geloof. Ook een tijd om na te denken over het nieuwe jaar wat gaat komen. Niet dat alle problemen opeens weg zijn, maar wel een jaar waarin we ook vooruit mogen kijken en samen de schouders er onder te zetten. Een jaar waarin we ons niet laten leiden door populisme maar werkelijk naar elkaar omkijken. Een jaar van meer wij en minder ik. Dat wens ik ons allen toen. Gezegende of zalige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2023.

Peter Drenth

Nieuws

CDA positief over resultaten OnePlanet

Bijna 4 jaar geleden besloten de Staten over een investering van 65 miljoen Euro aan OnePlanet. Een besluit waarbij we zeker niet over een nacht ijs zijn gegaan. We waren en zijn blij met de kansen die IMEC samen met Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit ziet in Gelderland. Woensdag lag een tussenevaluatie voor en de beslissing om een tweede tranche van 26 miljoen euro aan OnePlanet te geven. De resultaten van OnePlanet zijn bijzonder goed en het CDA heeft dan ook positief hierover besloten. Daisy Vliegenthart was woordvoerder.

Vliegenthart refereerde nog aan de beslissing van bijna 4 jaar geleden. Die was positief, maar we hebben ook aangegeven dat als de provincie Gelderland een grote financiële bijdrage leveren aan een samenwerkingsverband als OnePlanet dat daar dan ook tegenover mag staan dat dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan Gelderland. Aan het onderwijs in Gelderland en ondernemers in Gelderland. Dat de Gelderlandse ondernemers en inwoners daar ook iets voor terug krijgen.

We zijn dan ook zeer positief over de tussenevaluatie. Want de KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) zijn dik gehaald. We zien dat OnePlanet een bijdrage levert aan de maatschappelijke vraagstukken die nu spelen: het mooiste voorbeeld daarvan is het meetsysteem van stikstof.

We hebben als CDA dan ook ingestemd met het beschikbaar stellen van de resterende 26 miljoen voor OnePlanet maar zetten daar graag een uitdaging tegenover.

Wij zouden graag zien dat inwoners en ondernemers in Gelderland nog meer worden betrokken. Dat gaan wij niet invullen want juist zo’n innovatieve organisatie als OnePlanet zal zelf zeker op een creatieve ideeën komen.

Nieuws

Gelders Programma Landelijk Gebied

Het Gelders Programma Landelijk Gebied. Arjan Tolkamp voerde hierover het woord. Hij had een mooie spreektekst over hoop en vertrouwen die hieronder terug te lezen is. Ook diende het CDA een motie mee in om de leefbaarheid in Gelderse dorpen en kernen te vergroten. En om daar criteria aan te verbinden want leefbaarheid is natuurlijk een breed begrip. En om te zorgen voor een basis aan voorzieningen in de dorpen en kernen.

Spreektekst Arjan Tolkamp:
Voorzitter,

Wat is geloof? Als ik zeg ik geloof dat het morgen 10 graden vriest, is het nog lang niet zeker dat het vriest, laat staan dat de Elfstedentocht geschaatst kan worden.

En wat nou als ik geloof omschrijf als mijn vertrouwen ergens in hebben, of nog beter mijzelf aan een persoon toevertrouwen?

Zou ik als burger van Gelderland ook 100% durven te vertrouwen op de intenties van de  Gelderse politiek? En zijn intenties genoeg? Diverse onderzoeken tonen aan dat beleid en uitvoering steeds verder van elkaar af zijn komen te staan de laatste jaren. En nee, niet de samenleving is complex geworden, maar de overheid.

Dat versterkt mijn vertrouwen als burger in de overheid niet echt, je wil graag tastbaar resultaat. Nu ben ik als burger ook wel steeds meer een veeleisende consument geworden, al dan niet door mijn omgeving. En hoewel ik mij realiseer dat vraagstukken vaak ook ingewikkeld zijn, is een “eenvoudige” oplossing gauw geroepen en voor waarheid aangenomen.

Arjan Tolkamp: De oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen… die woorden van Remkes raakten mij.  Een ondernemer moet een grote hoeveelheid hoop hebben: Hoop is namelijk de langdurige verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal zijn. Hoe onzeker je huidige situatie ook is.  Hoop kan ook zijn dat je met vertrouwen en geloof naar de toekomst kijkt.

En daar ligt de basis dus weer: vertrouwen! Als leidinggevende probeerde ik mijn assistenten het vertrouwen te geven dat ze fouten mochten maken, en dat ik de klappen zou opvangen.

Die werkwijze moeten wij als provincie ook toepassen in het GPLG. Gespreide verantwoordelijkheid is natuurlijk ook een typisch CDA principe: Geef als overheid mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En misschien is het inderdaad beter om te zeggen, ruimte geven aan in plaats van loslaten. Maar geef nu als overheid alleen de doelen mee, en pas waar nodig de wetgeving aan om ruimte geven aan de gekozen middelen om de doelen te bereiken. Niet voor niets heb ik mij namens het CDA in de oordeelsvorming gericht op de inhoudelijke kant van de kaders en tegenstrijdige wetgeving die de basis vormen van deze kaderstelling. De valkuil die de overheid vaak maakt is dat ze via wet en regelgeving zaken, soms zelfs op het niveau van het individu, willen afdwingen. Top-down werken! Een echte transitie bestaat uit innovaties, actieve overheidssteun en draagvlak van de doelen door het maatschappelijk middenveld. Met een paar wetten of fondsen ga je een transitie niet in gang zetten. Daarvoor moet je het gesprek aangaan en echt luisteren en bereid zijn om zelf af en toe aanpassingen te doen. Voor het CDA is het dus ook echt van belang dat de kaderstelling na de verkiezingen definitief gebeurt, na input van onze inwoners.

Maar om die kaderstelling goed te kunnen doen moet je nu wel de gesprekken aangaan.

Wat de Gelderse Maatregelen Stikstof ons bovendien weer laten zien is, dat het verstandiger is om zelf als Gelderland initiatief te nemen, een plan te maken, regie te houden. Dan af te wachten wat er op je afkomt. En met zelf bedoel ik dus samen met alle sectoren, gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties (tbo’s)en inwoners. Samen het initiatief nemen voor onze Gelderse toekomst.

  • Daarom dienen we ook het amendement van de VVD in. Een punt van aandacht wil ik hier nog wel noemen, het concretiseren wat leefbaarheid is. Daarvoor dienen wij samen met de Christenunie een motie in. Het dictum van deze motie is
    Verzoeken GS:
  • In overleg met Gelderse dorpen en kernen duidelijke criteria te ontwikkelen aan de hand
    waarvan de leefbaarheid en de aantrekkelijke leefomgeving kunnen worden afgewogen in relatie tot de transitie in het landelijk gebied;
  • Hierbij aandacht te hebben voor een basisvoorzieningenniveau, passend bij de behoefte van de Gelderse dorpen en kernen;
  • Hierin de samenwerking te zoeken met provincies die voor gelijksoortige uitdagingen staan

Het CDA Gelderland stemt dus in met deze kaderstelling. Het is beter om als Gelderlanders zelf een plan te hebben. En daarom roepen wij alle betrokkenen op, ga het gesprek aan, denk mee! Werk samen aan oplossingsrichtingen, in de wetenschap dat ook pas daarna de definitieve kaderstelling plaats vindt. En ik geloof echt dat door gezamenlijk het gesprek aan te gaan over een hoopvolle toekomst een stap kan worden gezet in het herstel van vertrouwen in elkaar.

Tot zover Voorzitter.

Nieuws