Skip to main content
All Posts By

jtji2

Zet in op keerspoor bij Harderwijk

Met een keerspoor bij Harderwijk kan op korte termijn een betere treinverbinding tussen de West-Veluwe en de randstad tot stand komen. Zo’n  keerspoor kan zorgen voor intercity’s de hele dag van en naar Harderwijk. Het gaat dus vooral om een snellere OV verbinding tussen de West Veluwe en de Randstad. CDA wil weten waarom de provincie een verkenning naar zo’n keerspoor afhoudt.

Het keerspoor is een van de ideeën om voor een betere ontsluiting van de westelijke Veluwe te zorgen. Ook de Lelylijn kan daarbij helpen: het traject Amersfoort-Zwolle zal er rustiger van worden, en dat biedt kansen om Harderwijk tot intercitystation op te waarderen. Maar dit plan lijkt vooralsnog toekomstmuziek en heeft dus nog een lange weg af te leggen tot realisatie. Woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “De West-Veluwe ligt hemelsbreed dicht bij steden als Utrecht en Amsterdam, maar via de trein blijft het mijl op zeven. Een keerspoor bij Harderwijk zorgt snel voor meer treinen.”

Zijn collega in de Staten Daisy Vliegenthart geeft het grote belang van een snellere verbinding aan. “Veel mensen uit de Randstad trekken naar het westelijke deel van Gelderland om daar te gaan wonen. Zij werken vaak nog wel in de Randstad dus die treinverbinding wordt alleen maar belangrijker.” Op de verkenning van het Keerspoor wordt enthousiast gereageerd door zowel NS als ProRail. CDA vraagt dan ook via schriftelijke vragen waar de afwachtende houding van het College van Gedeputeerde Staten op gestoeld is.

Ga Terug
Nieuws

CDA Gelderland Familiedag 4 september

Zien we u op onze CDA Familiedag op 4 september?

Om u te bedanken voor uw steun en om elkaar weer te kunnen ontmoeten organiseert het CDA Gelderland op zaterdag 4 september 2021 een familiedag in Dierentuin de Apenheul te Apeldoorn.

Tijdens deze dag staat ontmoeting en plezier centraal voor zowel CDA-leden als niet CDA-leden. Introducé(e)s zijn dus van harte welkom! Daarnaast krijgt u de mogelijkheid een gorilla-voederpresentatie bij te wonen en kunt u zelf op pad gaan om het park te ontdekken!

Het programma*  voor de dag is als volgt:
09.00 uur             Ontvangst groep 1
09.30 uur             Welkom door Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland)
10.30 uur             Wandeling door de dierentuin.

10.30 uur             Ontvangst groep 2
11.00 uur             Welkom door Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland)
12:00 uur             Wandeling door de dierentuin.

12:00 uur             Gorillavoederpresentatie

17.00 uur             Sluitingstijd Apenheul.

* Het doorgaan van de familiedag en het programma zijn uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen. Wij houden u van wijzigingen op de hoogte.

De toegangsprijs voor volwassenen is 10,00 euro, kinderen t/m 16 jaar zijn gratis. Per lid kunt u maximaal 4 introducé(e)s meenemen. Een parkeerkaart kost 8,80 euro en kan ter plaatse worden aangeschaft.

Aanmelden voor deze dag is verplicht; zonder aanmelding kunt u de familiedag niet bijwonen. Aanmelden kan door dit formulier in te vullen. Aanmelden kan tot 15 augustus of tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Ga Terug
Nieuws

Verduurzaming sociale huur

Helaas lukt het steeds meer mensen, vooral jongeren, niet om een huis te kunnen kopen. Het is goed dat de provincie er stevig aan trekt via het actieplan wonen. Woensdag spraken de Staten over de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is goed dat we die woningen gaan verduurzamen. Dat geeft winst op veel terreinen. In de CO2-uitstoot, in de biodiversiteit, voor de inwoners en hun woongenot.

Bea Schouten vroeg nog aandacht voor twee punten.

Denk ook aan woningbezitter met kleine beurs
Tussen de sociale huurwoningen wonen ook particuliere huiseigenaren met een kleine beurs. Zij hebben vaak niet het geld om zelf hun huis te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Het is duur en ook vaak heel erg ingewikkeld. Wij willen hen ontzorgen en daarop is ook de motie die het CDA samen met anderen heeft ingediend van toepassing. Voor mensen in een particuliere woning in diezelfde straat waar de huurwoningen door de corporatie verduurzaamd worden. Zodat ze niet tussen wal en schip vallen.

Wat doen corporaties zelf?
Het tweede punt dat Bea benadrukte is het feit dat veel corporaties zelf al bezig zijn te verduurzamen. Ze moeten wel en hebben vaak ook voldoende geld. Het investeringsprogramma van de corporaties is sinds jaren door de verhuurdersheffing verminderd. Landelijk staat de regeling al geruime tijd ter discussie en het is de verwachting dat bij de komende landelijke coalitieonderhandelingen de verhuurdersheffing gaat veranderen. GS gaf in oordeelsvorming aan dat dit te laat is en weinig zal opleveren. Maar het CDA vindt 20 miljoen veel geld. Wij willen versnellen in die verduurzaming maar ook ons geld goed besteden. En als we dat geld niet hoeven besteden omdat corporaties het zelf hebben willen we dat graag weten.

Daarom vragen wij GS om ons eind van dit jaar te informeren. En we willen horen we wat mogelijke veranderingen dan betekenen voor de corporaties en hun investeringsvermogen. En dus voor onze regeling.

Ga Terug
Nieuws

Klimaatadaptatie: regie op beheer en inrichting bodem nodig

Klimaatadaptatie gaat over de manier waarop we ons aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de vele heftige regenbuien die zorgen voor overgelopen dakgoten en blank staande straten. CDA is dan ook blij met het programma klimaatadaptatie. Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nog naar twee punten.

 1. Het is druk in de bodem en het wordt alleen maar drukker. Denk aan opslag van energie, drinkwaterwinning, bodemdaling, extra capaciteit die nodig is voor riolering en wateropvang. De Rekenkamer heeft aangegeven dat meer aandacht voor de drinkwaterkwaliteit moet komen. En dus is het nodig om de regie ter versterken bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Komt GS met een reactie op deze punten?
 2. De vele raakvlakken tussen de RES (regionale energie strategieën) en de RAS (regionale adaptatiestrategie). De koeltevraag is naar onzes inziens onvoldoende meegenomen in de RES-sen. Staan die beide programma’s: de RES en het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie in verbinding met elkaar? We zien graag hoe de provincie hier oog voor heeft, bijvoorbeeld in de vorm van verkoelend en warmtewerend bouwen en het combineren van groene daken en zonnepanelen ook in de communicatie naar onze inwoners.(foto: wikipedia, Tomas Sienicki)
Ga Terug
Nieuws

CDA stemt voor herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld

Dinsdagavond 6 juli was een bewogen avond voor inwoners van Scherpenzeel en Barneveld. Het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel stond op de agenda. Fractievoorzitter Gerhard Bos kwam na een uitgebreide en gedegen afweging tot de volgende conclusie.

Alles afwegende in dit een zeer omvangrijk en moeilijk dossier, komt de Gelderse Statenfractie tot het volgende standpunt:

De CDA fractie is van mening dat er in Scherpenzeel sprake is van evidente bestuurskrachtproblemen[1]  en dat de gemeente tot nu toe niet in staat is gebleken om deze problematiek adequaat aan te pakken. Daarmee is ook invulling gegeven aan het criterium in ons verkiezingsprogramma “bewezen disfunctioneren”.

Er wordt in onze ogen meer dan voldoende onderbouwing geven van de problematiek en de mate waarin aan de criteria in de wet Algemene regels herindeling en het beleidskader wordt voldaan.
Een actueel voorbeeld daarvan is in het vervolgvoorstel van GS te lezen. Dit gaat over de kadernota van Scherpenzeel. De eerder noodzakelijk geachte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit wordt nu weer met 3 fte terug gebracht (14-11).  Structurele dekking is er niet voor een wmo-medewerker, dat wordt incidenteel opgelost. Het meerjarig sluitend krijgen van de begroting zal voor Scherpenzeel nog een forse inspanning vragen. In Barneveld is er ook werk aan de winkel maar we zien de sluitende kadernota als een goede basis.

De CDA-fractie zal dan ook vanuit het belang van de inwoners voor het herindelingsadvies stemmen.

[1] Rapport SvdL

De hele spreektekst van Gerhard Bos is hier terug te lezen.
N.b. Het gaat hier niet om de letterlijk uitgesproken tekst, maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Ga Terug
Nieuws

Fietstunnel Reeth bij RailTerminal Gelderland

Vandaag stond het inpassingsplan van de RailTerminal Gelderland op de planning. Dit plan maakt de komst van de Railterminal bij Valburg/Reeth mogelijk, maar gaat ook over de aansluiting op de wegen er omheen. Hans van Ark voerde het woord en was blij met de komst van de fietstunnel bij Reeth en de monitoring van het geluid van de RTG.

Veilig verkeer
Veiligere kruispunten is een van de speerpunten van het CDA Gelderland. We zijn daarom blij met het voornemen van de gemeente Over Betuwe om ook aan de kant van het buurtschap Reeth het fietsverkeer niet gelijkvloers te laten kruisen met het vrachtverkeer.  Nu dit ook nog vastleggen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zou betekenen, dat de hele procedure over moet, dus daar wordt niet voor gekozen, maar de uitspraak van de gedeputeerde dat dit voornemen royaal omarmd wordt, staat.

Monitoren van geluid
Toegezegd is dat er opnieuw een nulmeting gedaan zal worden, evenzo halverwege en uiteraard wordt het geluid ook gemonitord tijdens de exploitatie straks. Aan de exploitant (zo is nu toegezegd) wordt opgelegd, dat de exploitant regelmatig een geluidsmonitoring zal laten plegen, uit te voeren door een gecertificeerd bureau. Die uitkomsten worden vervolgens getoetst door de Provincie zelf, zijnde de vergunningverlener. Dit geldt zowel voor de reguliere geluidsbelasting als ook voor de piekbelastingsnormen. De gestelde geluidsnormen in deze PIP blijven binnen de landelijk vast gestelde geluidsnormen. Wanneer de exploitant zou afwijken van de in de vergunning vastgelegde normen, kan dat in uiterste instantie consequenties hebben voor de vergunning zelf, op de wijze zoals dat in alle gevallen gaat, wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de afspraken, vastgelegd in een provinciale vergunning.

CDA is content met deze aanpassingen in de plannen rond de RTG en kan instemmen met het inpassingsplan.

(foto: werkbezoek CDA fracties Gelderland en Overbetuwe aan RTG gebied)

Ga Terug
Nieuws

Gelderse stikstofbank

Het dossier stikstof is een groot dossier dat met veel zaken te maken heeft: woningbouw, luchtkwaliteit, agrariërs, maximumsnelheden en ga maar door. Vandaag ging het ook over de Gelderse stikstofbank. Woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart legt een en ander uit.

Extern salderen
Even een stap terug, want de stikstofbank heeft te maken met extern salderen. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden kan daarbij extra stikstofemissie ontstaan. Als dit niet binnen de vergunning past dan is extern salderen een optie. Je koopt dan (een deel van) de stikstofrechten over van een bedrijf dat stopt. Dat is maximaal 70%, minimaal 30% gaat “ terug naar de natuur”, zodat dit bijdraagt aan de depositiedaling. Een interessante manier dus om toch iets te kunnen zoals een bedrijf uitbreiden of een nieuwe weg aanleggen, maar er zitten ook nadelen aan. Op dit moment is extern salderen in Gelderland niet mogelijk. Daarvoor zijn een aantal redenen.

 • De vrees dat uit heel Nederland agrarische bedrijven in Gelderland worden opgekocht om projecten mogelijk te maken (bijvoorbeeld bij Moerdijk, in Groningen, of een snelweg in Utrecht).
 • De vrees dat alleen de grote (lees rijke) bedrijven stikstof kunnen opkopen omdat de prijs de pan uit rijst.
 • De vrees dat we in Gelderland veel lege bedrijven overhielden waar leegstand (en dus ondermijning) zou ontstaan. Want grond zonder stikstofrechten is nog maar heel weinig mogelijk.

Drie stikstofbanken
Om toch weer iets te kunnen wordt er gewerkt aan stikstofbanken. Er worden er momenteel drie opgezet: een nationale, een microdepositiebank (interprovinciaal) en een Gelderse. De stikstofbank heeft als doel om stikstofruimte, die voortkomt uit Gelderse bronmaatregelen – na afroming van de eerder genoemde minimaal 30% van de vergunde ruimte –, te kunnen verstrekken aan initiatieven in Gelderland waarvoor die ruimte noodzakelijk is.

Daisy Vliegenthart: En dus willen we een zo groot mogelijke Gelderse stikstofbank. Want dat betekent meer reductie die als eerste naar de natuur gaat. Maar waar ook maatschappelijke projecten doorgang kunnen vinden en ook ruimte voor ondernemers die willen groeien of ontwikkelen.

CDA is blij met de stikstofbanken en daarnaast nog enkele punten.

1. Gelders reductie moet in Gelderland blijven
De stikstof die in Gelderland wordt gereduceerd moet ook in Gelderland worden gebruikt. Voor alle drie de banken. Onze uitdaging is zo groot dat we er goed op moeten letten dat dit echt gebeurt.

2. Eerlijke verdeling
Bij uitgifte stikstof moet een eerlijke verdeling worden gehanteerd. Dan moet het ook zo zijn dat reductie die plaatsvindt in de agrarische sector ook weer voor een deel terugkomt in de agrarische sector.

3. Oog voor lege gronden en panden
We moeten zorg hebben voor wat overblijft na opkoop van bedrijven. We moeten nadenken over invulling van de lege gronden. We willen geen vervallen bedrijven en willen vooral niet dat panden in handen vallen van drugscriminelen.

4. Eenvoudige regels
Deze gingen onder andere over de vraag in hoeverre de regels duidelijk en makkelijk in gebruik zijn, of de regels tussen provincies gelijk zijn. zijn ze voor gebruikers nog goed te hanteren, zeker met die drie verschillende banken? Hoe kunnen wij mensen helpen in het complex van al die regels? Misschien zelfs met een helpdesk-achtige functie. Laten we zorgen voor eenvoudige én duurzame regels.

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota: mobiliteit

Gelderse veren
CDA wacht met belangstelling de uitkomst van het VNG onderzoek naar de Gelderse veren af.
We zijn blij met de toezegging bij de technische vragen  (p. 14/15) dat op dit moment geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Wij blijven er van uitgaan dat voor bevordering van fiets en toeristisch verkeer via de veerponten het afgesproken maatwerk geleverd kan worden.

Aanpak verkeersonveilige situaties
Eerder dienden wij een motie in over subsidie aan gemeenten voor de aanpak van verkeersonveilige situaties. Wij lezen dat nu inderdaad wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om gemeenten financieel te ondersteunen voor de aanpak van situaties waar de risico’s op ongevallen groot zijn. CDA houdt daarom graag de vinger aan de pols. Daisy Vliegenthart vroeg daarnaast of we er vanuit kunnen gaan dat met de presentatie van het Gelderse beleidsplan Verkeersveiligheid hier duidelijkheid over verschaft kan worden.

Intercitystation Harderwijk
In ons coalitie akkoord staat het intercity station Harderwijk genoemd. Wij horen dat er nu verkenning start waar ook de medewerking van de provincie wordt gevraagd. CDA heeft naar meer informatie hierover gevraagd.

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota: wonen

De woningnood is hoog, de kranten staan vol van de tekorten aan woningen, vooral voor jongeren. CDA wil dit aangepakt, jongeren horen niet bij hun ouders op de bank tot hun dertigste. Hieronder de belangrijkste punten uit de bijdrage van onze woordvoerder wonen Bea Schouten.

 • Er moet meer en sneller gebouwd.
 • Een gebrek aan ambtenaren bij gemeenten vertraagt de bouw van woningen kopte onlangs De Gelderlander. Doe daarom meer aan capaciteit ambtenaren voor de gemeenten, dat is toegezegd en doet de provincie
 • Focus niet alleen op Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Er is in heel Gelderland noodzaak en daar wordt aan gewerkt. Tiel gaat fors binnenstedelijk uitbreiden gaf gedeputeerde Kerris aan.
 • Voer de discussie over waar gebouwd kan worden (met koers ruimte), uitbreiden moet mogelijk zijn. Maar wel goed kiezen, behoudt onze mooie groene karakter. Er wordt ook uitgebreid, nadruk vooral op snelheid. Groen moet behouden blijven.
 • Niet alle randstedelingen hierheen halen! Zorg eerst voor onze Gelderlanders. Door het pleidooi van de gedeputeerden is geprobeerd meer geld naar het Oosten te krijgen, niet perse meer mensen. Dat gebeurt echter wel, er is een trek vanuit de Randstad naar het Oosten.
 • Kansen liggen ook in Steengoed benutten om bijvoorbeeld leegstaande detailhandel en leegstaande kantoorgebouwen te transformeren
Ga Terug
Nieuws

Continuiteit Gelders OV ondanks daling reizigers door Covid

Het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling. Hans van Ark vroeg de gedeputeerde daar naar tijdens de behandeling van de MTR/Perspectiefnota. En dat is mooi want de Corona-crisis had en heeft flinke effecten op het openbaar vervoer.

Hans van Ark vroeg hoe het nu toch verder gaat met het OV. Sinds Corona is het aantal mensen dat gebruik maakt van het OV flink afgenomen. Het CDA vindt dat Provinciale Staten actiever betrokken moet worden bij de moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden, omdat er veel minder met het OV gereden wordt.

Daarop volgde antwoorden van de gedeputeerde. Daaruit blijkt dat op dit moment het OV weer voor 60% bezet wordt ten opzichte van het pr-Corona tijdperk en dat is echt beter dan oorspronkelijk gedacht. Ook is er nu een principe overeenkomst met het Rijk dat ook in 2022 het Rijk de vergoeding voortzet om de tekorten in het OV aan te vullen en dat is echt goed nieuws! Want dat betekent dat het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling.

Van Ark vroeg daarop door of bij de huidige afschaling (op dit moment rijdt het OV ongeveer 10% minder dan voorheen) er geen lijnen worden opgeheven en dus hooguit er minder frequent op lijnen gereden wordt, zegde de gedeputeerde toe, dat dit inderdaad het geval is. Een mooi resultaat voor iedereen die van het OV gebruik maakt!

 

Ga Terug
Nieuws