Alle berichten van

jtji2

Den Haag laat Gelderse cultuursector links liggen

Vol verbazing heeft CDA Gelderland kennisgenomen van de verdeling van de subsidie voor podiumkunsten de komende 4 jaar. Geen enkele aanvraag is gehonoreerd.

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Mensen in Gelderland hebben ook recht op een goed en stevig cultuuraanbod. Uiteraard staat kwaliteit in de beoordeling van de aanvragen voorop maar die is er in het Oosten ook volop.” Van de 78 door het Fonds Podiumkunsten gehonoreerde aanvragen zijn er 65 uit de vier grote steden in de Randstad. Dat is ruim 83% terwijl er slechts 15% van de Nederlanders woont. “Echt totaal scheef en een extra slag voor de Gelderse culturele sector die het al heel moeilijk heeft in deze tijd met Covid-19 maatregelen” aldus Bos. Het CDA vindt deze culturele scheefgroei extra bevreemdend omdat het kabinet en de Tweede Kamer eerder het belang van een goede regionale spreiding onderkenden.

Zelfs een orkest als De Ereprijs, dat een positief advies had gekregen op haar aanvraag ontving een afwijzing van het Fonds Podiumkunsten. Een unfaire situatie volgens het CDA. Gerhard Bos roept daarom Gedeputeerde Staten op samen met gemeenten en andere organisatie de lobby richting Den Haag te intensiveren om zo te bewerkstelligen dat alsnog extra middelen beschikbaar worden gesteld. Samen met andere partijen stelde Bos daarom schriftelijke vragen aan GS.

2020-08-06 SV nav toekenningen fonds podiumkunsten

Ga Terug
Nieuws

Verkeersveiligheid in het gedrang door teveel zwijnen

Een totaal kapot gewroete bodem, vernielde gewassen op akkers van boeren en een flinke toename aan verkeersongevallen. Oorzaak: wederom veel teveel zwijnen op de Veluwe.

De Gelderlander publiceerde 15 juli een artikel waaruit blijkt dat er veel te weinig zwijnen zijn afgeschoten. Het zijn er nu 2500, waar 1100 het streven was. Door de snelle voortplanting kan dit getal snel explosief verder groeien. Al jaren worden in een paar gebieden op de Veluwe de gewenste wildstand niet gehaald. Het CDA is verbaasd dat Corona dit jaar ineens de oorzaak daarvan is. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Dit is vooral voor de verkeersveiligheid geen goede ontwikkeling. Aanrijdingen met zwijnen zijn voor mens en dier traumatiserend en ook nog levensgevaarlijk.”

In het krantenartikel wordt gerefereerd aan de hoge wildstand in de zomer van 2019. Arjan Tolkamp: “Dit signaal van een te hoge wildstand is niet nieuw. Ik wil dan ook van Gedeputeerde Staten weten waarom de streefstanden steeds niet gehaald worden door de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden.” Het CDA stelde in 2016 en 2017 ook al vragen over deze kwestie.

2020-07-16 Schriftelijke vragen – Te veel zwijnen door Corona

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota 2021

“Mensen zijn in de kern sociale wezens.  Als we dat in ogenschouw nemen, dan is het ook direct duidelijk waarom de Covid maatregelen  mensen zo zwaar vallen. Ouderen die geen bezoek mogen ontvangen kwijnen weg, kinderen die niet naar de middelbare school mogen en hun vrienden en leraren niet mogen ontmoeten worden onverschillig. Mensen komen tot hun recht in relatie tot anderen. Dat persoonlijke contact, dat de afgelopen tijd sterk beperkt werd zo niet zelfs onmogelijk werd, maakt dit meer dan duidelijk.”

Gerhard Bos stond bij de behandeling van de perspectiefnota stil bij de effecten van Covid op mensen en op onze maatschappij en benadrukte nogmaals dat het goed is dat wij ook als provincie steun bieden aan dorpshuizen, musea, MKB-bedrijven en tal van andere organisaties en hen in deze moeilijke tijd tot steun te zijn. Ook stond hij stil bij 75 jaar vrijheid. Geen vanzelfsprekendheid!

“Er leven steeds minder veteranen, mensen die de oorlogsjaren zelf hebben meegemaakt. Mede daarom moeten we steeds blijven zoeken naar manieren om het verhaal van de oorlog te vertellen, om waakzaam te blijven. Goed dat wij onze Gelderse activiteiten hiervoor volgend jaar samen met onze inwoners alsnog gestalte gaan geven.”

Daarnaast stond hij stil bij tal van andere zaken: hoe zorgen we voor zorgvuldige en snelle afwikkeling van subsidieaanvragen, hoe kunnen we nog integraler werken, maar ook hoe houden we als Provinciale Staten zicht op wat er allemaal gebeurt? Hij eindigde zijn betoog met een oproep tot blijvende saamhorigheid.

Voorzitter, tot slot ik zei het al aan het begin van mijn betoog: een mens komt tot zijn recht in relatie tot anderen. Daarom ben ik blij dat het ons gelukt is om nu weer samen te kunnen vergaderen. Dank aan degenen die daarvoor inspanningen leverden.

De saamhorigheid die we dit voorjaar zagen als gevolg van de Covid laat zien hoe zeer wij sociale wezens zijn.

Als we dan één ding mogen leren van deze buitengewoon ingewikkelde periode dan zou ik hopen dat we die saamhorigheid en dat omzien naar elkaar vasthouden. Dan wonen we echt, dan leven we echt en dan zijn we echt Samen in Gelderland.

Bijdrage Gerhard Bos bij Perspectiefnota 2021 – 8 juli 2020(gesproken tekst geldt)

Ga Terug
Nieuws

Stikstofdebat: Gelderland is de stikstofproblematiek in het groot

Woensdag 8 juli debatteren we over stikstof. Hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Gerhard Bos die woordvoerder Daisy Vliegenthart verving.

Voorzitter,
Gelderland is niet Nederland in het klein. We zijn de stikstofproblematiek in het groot. Vijfentwintig procent van de Nederlandse agrarische activiteit vindt binnen onze provinciegrenzen plaats. Bijna 25% van onze provincie is natura2000 gebieden. We zijn de vierde industrie provincie van Nederland.

Voorzitter,
We zijn de stikstofproblematiek in het groot. De uitdagingen zijn groot.
Hoe bieden we jonge boeren een toekomstperspectief?
Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor onze kinderen?
Hoe beschermen wij onze natuur voor de generaties na ons?
Hoe zorgen we dat onze economie niet stil komt liggen?

65 partijen in Gelderland hebben de afgelopen periode hun nek uitgestoken. De handschoen opgepakt. Over deze opgaven gesproken. Samen. En zijn met een eerste set maatregelen gekomen. Maatregelen die gedragen worden.

Daarmee zijn we de eerste provincie die zo ver is. De nek heeft uitgestoken.

Al eerder hebben we aangekondigd dat het CDA zal toetsen langs de drie D’s. De drie D’s van Daisy. Duidelijk, duurzaam en draagvlak. Het draagvlak zien we terug. Voor duurzame oplossingen is nog onvoldoende duidelijk. En dat is een hele grote zorg.

We kunnen dit niet alleen. Dit is geen probleem van de boeren, geen probleem van woningzoekenden. Dit is ook geen probleem van de provincie Gelderland. Dit is een probleem van Nederland. En van iedere Nederlander. En de oplossing moet dus ook gezamenlijk gevonden worden. Ongeveer elk project in Nederland heeft effect op onze Veluwe.

We kunnen het dus niet alleen oplossen binnen onze provinciegrenzen.

Op het gebied van extern salderen lijkt nu wel een ieder voor zich mentaliteit te ontstaan. Provincies, bedrijven, makelaars….ze zoeken binnen onze provincie naar stikstofruimte die ze nu kunnen opkopen zodat op het moment dat extern salderen wordt toegestaan zij die claims kunnen incasseren.

Nou voorzitter. IK dacht het niet. Het CDA dacht het niet.

Als we samen een probleem hebben dan moeten we dat ook samen oplossen. Dan wordt dit niet een terrein van slimme jongens (of meisjes) die sneaky manieren vinden om hier mee om te gaan.

Nee, dan moeten de provincies samen alles in het werk stellen om te voorkomen dat er een handel ontstaat die verstoort. Die niet past bij onze gebiedsprocessen. Dat is een signaal wat we hier vandaag willen afgeven.

En we kijken uit om hier direct na de zomer met het college verder over te praten aan de hand van een statenbrief waarin scenario’s en consequenties voor extern salderen worden geschetst.

Voorzitter, met een draagvlak in het gebiedsproces, duidelijkheid in de regels zullen we uiteindelijk ook komen tot een duurzame oplossing die toekomstperspectief biedt voor mensen die een huis zoeken, ondernemers met innovatie ideeën en jonge boeren.

Daar zijn we nog niet.

Dank u wel.

Ga Terug
Nieuws

CDA: bereikbaarheid buitengebied moet beter

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland.

In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Een eigenstandige benadering van het buitengebied is voor het CDA vooral van belang om de leefbaarheid daar op niveau te houden. “We moeten echt voorkomen dat dorpen leeglopen bijvoorbeeld omdat ze niet goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer.” CDA denkt dan ook aan maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van elektrische auto’s die op afroep beschikbaar zijn voor kleine afstanden. Het CDA diende hiertoe dan ook een motie in die werd aangenomen.

Ga Terug
Nieuws

CDA: meer geld voor verkeersveiligheid

Het aantal verkeersongevallen is stijgende. Provincie Gelderland moet daarom meer doen om gevaarlijke situaties aan te pakken.

Vandaag bespraken Provinciale Staten de bereikbaarheidsvisie. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijk aandachtspunt. Ook voor het CDA is dit een belangrijk punt en daarom diende Statenlid Hans van Ark een motie in: “wij willen graag dat gemeenten aanvullende provinciale financiering kunnen krijgen om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gevaarlijke kruispunten waar provinciale en gemeentelijke wegen samenkomen.”

De aanpak van verkeersonveilige situaties zijn vaak grote kostenposten voor gemeenten. Door een vorm van co-financiering wil het CDA voorkomen dat belangrijke projecten blijven liggen en juist zorgen voor een stimulans in de aanpak van gevaarlijke situaties. Hans van Ark: “vooral de veiligheid van fietsers is iets waar we ons zorgen over maken, zeker met de hogere snelheden door e-bikes en speed pedelecs”. Van Ark riep ook op om in Gelderland tot een norm te komen dat een helm hoort voor kinderen tot 12 jaar en voor ouderen boven 67 jaar met een e-bike. Dat scheelt meer dan 40 doden op jaarbasis. De motie, die werd overgenomen door gedeputeerde Christianne van de Wal, roept op te komen tot een provinciaal financieel instrument. Het CDA wacht de uitwerking hiervan af.

Ga Terug
Nieuws

CDA: zorg voor wolfvrije gebieden en compenseer ruimhartig

Arjan Tolkamp sprak namens de CDA-fractie over het preventieplan wolvenschade Veluwe. Hij heeft er daarbij op aangedrongen om mogelijkheden te onderzoeken om gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is. Zeker nu er wolven worden gesignaleerd in de gemeente Ede en er wederom welpen zijn.

Het CDA is blij dat GS de adviezen die betrekking hebben op de vergoedingen voor wolfwerende afrasteringen volledig over neemt en zo snel mogelijk wil verwerken in de subsidieregels. Het CDA pleit er voor dat GS alle adviezen uit het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland overneemt, dus ook het onderzoek naar de mogelijkheden om de gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is en het onderzoek naar het bestaan van corridors. Gelderland moet, na het aanwijzen van een vestigingsgebied, ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de adolescente wolven, geboren op de Veluwe, die gaan rondzwerven.

Het plaatsen en onderhouden van de afrasteringen is een tijdrovende werkzaamheid. CDA is dan ook nieuwgierig naar het standpunt van GS als het gaat om vergoeding van kosten die men maakt voor het plaatsen en onderhouden van deze afrasteringen.

Ook hebben we als CDA al eerder aangegeven dat we ons zorgen maken over de ruimtelijke uitvoeringsaspecten, aangezien de maatregelen zoveel mogelijk oppervlaktedekkend moeten zijn. Stel dat iedere dierhouder kiest voor de voorgeschreven afrastering, wat betekent dit dan voor het landschappelijk aanzicht? Wat voor consequenties heeft dit bijvoorbeeld voor reeën? En staat iedere gemeente deze afrastering toe?

In Ede zijn daarnaast de laatste tijd veel meldingen van waarnemingen van een wolf gedaan. Arjan Tolkamp stelde daarom de vraag wat de voorwaarden zijn om te worden aangemerkt als vestigingsgebied. Ook vroeg hij of er mogelijkheden zijn om wolfwerende maatregelen buiten het vestigingsgebied te faciliteren.

Ga Terug
Nieuws

CDA vraagt aandacht voor dorpshuizen

Woensdag 24 juni spraken Provinciale Staten over het beleidsprogramma leefbaarheid. Arjan Tolkamp vroeg namens het CDA aandacht voor de positie van dorpshuizen en ontmoetingsplekken die het extra lastig hebben in deze tijden van Corona. Hieronder vindt u de spreektekst van Arjan.

Voor ons ligt het beleidsprogramma leefbaarheid, met als titel: verbonden met je buurt. In Gelderland werken we aan een samenleving waar we omzien naar elkaar, met als doel het versterken van de sociale verbondenheid. Noaberschop noemen we dat in de Achterhoek. Velen van u zullen dat woord kennen, ik hoop dat u allen ook het woord noaberplicht kent. Dat is de verplichting om de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan, in goede en in slechte tijden.

Je hebt niet alleen het recht op een schone, veilige en welvarende leefomgeving, maar ook de plicht om daar samen naar te streven. Want als je alleen voor jezelf leeft, zonder iets met elkaar te delen dan brokkelt “onze noaberschop” langzaam af.

Een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsprogramma is dan ook inclusie: Iedereen moet mee kunnen doen. In mijn eerdere bijdragen heb ik iedere keer aandacht gevraagd voor het thema armoede. Uit de vorige week verschenen studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CPB, bleek wederom dat Nederland internationaal slecht scoort als het over bestrijding van kinderarmoede gaat. Ik herhaal, zeker met de moeilijke economische tijd in het vooruitzicht mijn oproep, wees als provincie alstublieft die actief, stimulerende partner zonder op de stoel van de gemeente te gaan zitten.

Wij ondersteunen dus ook van harte de, in licht van acute hulp, gekozen maatregel om de voedselbank Arnhem en omstreken te ondersteunen.

Maar ik wil bij deze ook aandacht vragen voor de ontmoetingsplekken en dorpshuizen in onze provincie. Deze ontmoetingsplekken zijn, naast inwonersinitiatieven, van groot belang om de groeiende eenzaamheid  te bestrijden. Maar juist nu in deze tijd hebben ontmoetingsplekken en dorpshuizen uw noaberplicht nodig om zelf te kunnen overleven.

Tenslotte voor de volledigheid, het CDA zal instemmen met het beleidsprogramma, met de aansprekende titel, verbonden met je buurt.

Ga Terug
Nieuws

Wegvallen buslijn Ugchelen isoleert minder validen en ouderen

In Apeldoorn zijn zorgen geuit over het nieuwe vervoerplan van busmaatschappij Keolis dat op 1 december a.s. in zal gaan. De gehele stadslijn in Ugchelen wordt opgeheven. Ook op andere plekken in de gemeente verdwijnen bushaltes. Mensen moeten daardoor grotere afstanden afleggen tot een bushalte. Vooral voor visueel beperkten, mensen die slecht ter been zijn en ouderen is dit een reden om vaker thuis te blijven. Voor het CDA een ongewenste situatie en reden om navraag te doen bij Gedeputeerde Staten.

Delen van wijken waarbij de halte verder weg ligt dan 10 minuten lopen worden in het nieuwe vervoerplan gemarkeerd als zogeheten ‘witte vlekken’. De provincie verwijst voor dit soort locaties naar vervangend vervoer zoals Mobuur of het OV Vangnet. Statenlid Hans van Ark wil graag weten hoe de provincie hiermee omgaat “Dat er nu nieuwe plekken ontstaan die erg ver van bushaltes afleggen vinden wij niet echt gewenst. Ik wil dan ook weten of de provincie voor continuïteit van buslijnen nu structureel van buurtinitiatieven als Mobuur uit gaat en of ze dit soort initiatieven dan ook financieel gaat ondersteunen.”

2020-06-16 SV Witte vlekken Apeldoorn Rrreis vervoerplan 2021

Ga Terug
Nieuws