Alle berichten van

jtji2

Blog: Wonen in Gelderland

Het regent krantenartikelen over wonen in Nederland. Steeds maar weer lees je in alle kranten over de problemen op de woningmarkt. En terecht, wonen is voor iedereen belangrijk, maar er zijn grote zorgen over wonen.

Ik noem er een paar:

 • De prijzen zijn enorm gestegen de afgelopen jaren en daarmee wordt de bereikbaarheid van huizen voor mensen met een lager en een midden inkomen ernstig beperkt. Jongeren hebben een groot probleem. Vanwege hun (eventuele) studieschuld en starterssalarissen zijn de huizen voor hen bijna niet te betalen. Ook voor alleenstaanden is het kopen van een huis bijna onmogelijk geworden.
 • De bouw stagneert, door allerlei redenen (beschikbaar personeel, langdurige procedures, gebrek aan bouwlocaties, duurzaamheidseisen enz).

Het CDA gaat voor goed en veilig wonen in Gelderland. In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland staat:

‘Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat erom dat het prettig wonen is, waar je fijn thuis kunt komen. In Gelderland zijn veel woningen nodig, in alle segmenten, dure koop, middeldure huur, goedkope koop en betaalbare en sociale woningbouw. En daarbij moeten alle woningen uiteindelijk klimaat- en energieneutraal zijn. Er is een voorkeur voor binnenstedelijk realiseren van woningen’.

Er is altijd kritiek geweest op de provincie over haar woningaantallenbeleid (de zogenaamde ‘contingenten’). Daarom is dat beleid losgelaten.

De provincie handelt als volgt:

 • De vraag van inwoners voor passende woonruimte staat centraal.
 • Gemeenten krijgen de ruimte om aan de kwalitatieve vraag naar woningen te voldoen.
 • De provincie wil samen met de regio’s zorgen dat er voor alle groepen genoeg gebouwd wordt.
 • De provincie heeft een ondersteunende rol bij de aanpak van knelpunten.
 • Er wordt gewerkt met regionale woonagenda’s, waarbij het soort woningen en de kwaliteit centraal staat.
 • Innovatie wordt gestimuleerd (flexibel wonen, tiny houses, zelfvoorzienend wonen enz)
 • De provincie streeft naar energieneutraal wonen en doet dat via 3 sporen
  -Verduurzamen van coöperatie bezit
  -Wijken van de toekomst
  -Particuliere opgave
 • Steengoed benutten wordt doorontwikkeld naar ‘nieuw naoberschap’.

Op 11 september heeft het CDA mondelinge vragen gesteld aan het college over de woningbouw in Gelderland. Daarbij heeft gedeputeerde Peter Kerris aangegeven in oktober met een actie plan woningbouw te komen. Vanuit de fractie zullen we dat moment aangrijpen om de belangen van onze CDA achterban naar voren te brengen. Eventuele input is altijd welkom!

Bea Schouten
Statenlid

Ga Terug
Nieuws

28 september – Samen aan de slag voor een beter Gelderland

Wij willen u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst van fractie en gedeputeerde van CDA Gelderland met raadsleden, wethouders en leden algemeen en dagelijks bestuur waterschappen en Gelderse parlementariërs.

Datum : 28 september 2019
Tijd : Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30. Einde 13.00 uur
Locatie : Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen: maaike@cdagelderland.nl of 06 52 80 23 36

De komende jaren gaan we in Gelderland met ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aan de slag.

Het CDA wil samen met u zoeken naar een oplossing voor de uitdagingen waar we voor staat. Samen kijken naar de zaken we elkaar kunnen helpen, maakt de slagkracht van het CDA in Gelderland nog groter. Samen met u willen daarom op 28 september aanstaande spreken over de uitdagingen waar we voor staan in Gelderland en hetgeen waarmee we u bij uw werkzaamheden kunnen helpen.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar!

Programma:
1. Welkom door Gerhard Bos, Fractievoorzitter CDA Gelderland
2. Hoe werkt de CDA-fractie: (Daisy Vliegenthart)
a. Woordvoerderschappen
b. Regio-contacten
3. Pitches Gelderse parlementariërs. (Jaco Geurts, Evert Jan Slootweg, Hugo Doornhof) en Gedeputeerde Peter Drenth
4. Deelsessies

Centrale vragen tijdens deelsessies:
• Wat ziet u als grootste opgaven voor de komende 4 jaren?
• Waar kunnen we als Statenfractie u mee helpen?

1e ronde deelsessies:
a. Werkwijze Gelders bestuur, financiën sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
b. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
c. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
d. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

2e ronde deelsessies:
e. Werkwijze Gelders bestuur, financiën, sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
f. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
g. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
h. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

5. Sluiting : 12.45 uur

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten om 28 september!

Ga Terug
Nieuws

Oud-gedeputeerde Henk Bergamin overleden

Gisteren vernamen wij het bericht dat oud-gedeputeerde Henk Bergamin op 22 augustus na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd is overleden. De politieke loopbaan van Bergamin begon als wethouder ruimtelijke ordening in Nijmegen. In 1978 werd de geboren Amsterdammer gedeputeerde in Gelderland, met onder meer Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing in zijn portefeuille. In 1985 volgde het burgemeesterschap van de gemeente Bemmel, tot aan 2001 toen Bemmel op ging in de fusiegemeente Lingewaard. Bergamin was in de jaren tachtig tevens voorzitter van de sectie betaald voetbal van N.E.C.

CDA fractie en bestuur gedenken Henk Bergamin als een bestuurder met hart voor ruimtelijke ordening die veel voor het CDA en voor Gelderland betekent heeft. We wensen zijn nabestaanden sterkte toe met dit verlies.

Namens de fractie en het bestuur,

Gerhard Bos (fractievoorzitter)
Jeroen de Jong (voorzitter bestuur)

Ga Terug
Nieuws

Blog: Wijk van de Toekomst in beeld

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bertine van Hooff over de diverse maatregelen die worden genomen om wijken te verduurzamen op een zodanige manier dat mens en milieu profiteert.

Wijk van de toekomst Cranevelt Alteveer Arnhem in beeld
Als kersvers Statenlid en onder andere woordvoerder energietransitie, leek het mij goed een stukje van een energietransitie in beeld te brengen en wel in de wijk Cranevelt Alteveer in Arnhem, één van de Wijken van de Toekomst van Gelderland. De wijk heeft 3435 inwoners en 1692 woningen.

Werkgroep Duurzaam Craneveer
Daarom ben ik het gesprek aangegaan met David Berg en Erik Kaemingk, beiden initiatiefnemers van Duurzaam Craneveer en tevens inwoners van de wijk. Mijn vraag is in zijn algemeenheid: Wat betekent de energietransitie in de praktijk en hoe wordt deze concreet gerealiseerd? David Berg is in het dagelijks leven zelfstandig onderwijskundig consultant op het snijvlak tussen leren en ICT. Hij beweegt zich echter ook steeds meer in het veld van duurzame energie en de energietransitie. Tevens is hij medeoprichter en lid van de werkgroep (en coöperatie) Duurzaam Craneveer. Erik Kaemingk is zelfstandig consultant op het gebied van personeelsvraagstukken/HRM met als specialisatie de erkenning van werkervaring voor certificaten en diploma’s. Verder maakt hij onderdeel uit van het bestuur van de coöperatie Duurzaam Craneveer en de werkgroep Duurzaam Craneveer.

Waarom is de werkgroep eigenlijk destijds gestart? Het begon allemaal met de mogelijkheid van bewoners uit de wijk om zonnepanelen op ziekenhuis Rijnstate te kunnen kopen en gebruiken voor energie. Hier is de kiem gelegd bij een aantal mensen om de handschoen op te pakken. Welke kansen liggen er in de buurt en hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat buurten en bedrijven samen initiatieven kunnen oppakken?

Wijk van de toekomst
Sinds begin 2019 is de wijk officieel een Wijk van de Toekomst. Het aanmelden bij Wijken van de Toekomst is volgens de heren relatief makkelijk. Het is een platform waar  een wijk zich bij kan aansluiten. Er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en het is de bedoeling dat er van elkaar wordt geleerd. De gemeente heeft voor de wijk een aanvraag ingediend bij de provincie om een bijdrage te krijgen voor een wijktransitieplan. De wijk heeft deze subsidie van in totaal 100.000 euro gekregen. De helft komt van de provincie, de andere helft van de gemeente.

Wat deze toekenning bijzonder maakt, is dat het geld direct terecht komt bij de bewoners zelf, namelijk bij de werkgroep. De werkgroep kan geld besteden aan ontwikkeling van het plan samen met de bewoners. Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van een extern adviesbureau.

Concrete maatregelen
De werkgroep Craneveer is met warmtecamera’s van Buurkracht de afgelopen twee winters bij ruim 100 huizen geweest en heeft daarmee veel bewoners bereikt. De warmtecamera’s laten beelden zien van waar warmtelekken kunnen zijn in huis. Het bleek dat vooral jaren ’30 woningen minder warmtelekken hadden i.t.t. bijvoorbeeld jaren ’60 woningen. Incidenteel kwam een bewoner voor een onaangename verrassing te staan. Een nieuw venster in de kamer met dubbel glas bleek een groot warmtelek te vertonen. Wat bleek: het glas was niet goed geplaatst.

Na isoleren

Een andere bewoner kwam er achter dat de spouwmuren ingezakt waren of niet goed waren aangebracht. Het bleek duidelijk dat bewoners behoefte hebben aan praktische handreikingen. Via het AANjaagfonds van de gemeente Arnhem is daarom geld gevraagd om een preciezer beeld te krijgen van de uitdagingen waar bewoners van de huizen in deze wijk voor staan.

Op de website van Duurzaam Craneveer zijn alle rapporten, adviezen én interviews met de bewoners terug te vinden. In het najaar komt de werkgroep nog met een brochure met adviezen voor de meest voorkomende huistypes in deze wijk. Op de website kan je ook teruglezen wat een thermografisch onderzoek is. Er is een mogelijkheid voor bewoners om op een slimme manier isolatiemaatregelen aangeboden te krijgen via “Winst uit je Woning” (aanbod via gemeente) door een commerciële partij. De conversierate is 2 keer zo groot t.o.v. andere delen in Arnhem. Ook is de werkgroep op straat bezig geweest om mensen te informeren.

Wijktransitieplan
De werkgroep benadrukt het wijktransitieplan te willen uitvoeren met de inwoners. Het moet een inhoudelijk goed rapport worden welke samen met de bewoners wordt geschreven. Dialoog met bewoners en het in gesprek gaan met bewoners is erg belangrijk en onderdeel van het gehele proces.

Zonnepark bij Nederlands Openluchtmuseum
Een ander initiatief vanuit de wijk dat aan de horizon gloort, is het zonnepark bij het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Het plan is een carport te bouwen bij het NOM waar bewoners zonnepanelen op kunnen leggen. Ruim 10% van het aantal benodigde inschrijvingen is al binnen, nl. 50 van de 400. Een gemiddeld huis heeft 13 panelen van 300 euro nodig, een investering van 3900 euro met een financieel rendement van 4,7% over 15 jaar. Per paneel zou het de bedoeling zijn om 502 euro per paneel over 15 jaar terug te krijgen.

Een kanttekening bij het rendementspercentage: het nieuwe klimaatplan heeft de energiebelasting op elektriciteit verlaagd. Daarmee zou zomaar de reeds berekende businesscase van collectieve zonneparken in gevaar kunnen komen omdat die gebaseerd is op teruggave van de energiebelasting. Een lagere energiebelasting zou betekenen dat bewoners ook een lager rendement op hun investering in zonnepanelen behalen. Er wordt in Den Haag nog nagedacht hoe dit ongewenste effect van het klimaatakkoord kan worden gecompenseerd.

De energietransitie is van ons allemaal
Boodschap van beide heren aan ons is dat belangrijk is dat de politiek niet te hectisch meebeweegt met de waan van alle dag. Bedrijfsleven en burgers moet wel ergens op kunnen varen. Waar is de continuïteit en langetermijnvisie gebleven?

Al met al een leerzaam gesprek waarbij mij wel een aantal zaken zeer duidelijk werden:

 • De energietransitie is van ons allemaal. Het is van belang dat bewoners c.q. burgers worden betrokken in de energietransitie, dat er van elkaar wordt geleerd en de middelen zo concreet mogelijk ter plekke worden ingezet.
 • Er is nog een lange weg te gaan, zeker gezien het recent verschenen rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) dat dringend pleit voor efficiënter watergebruik, duurzaam bosbeheer, het tegengaan van verkwisting van voedsel en verandering van ons dieet.
 • Thuis kunt u, wat betreft efficiënt watergebruik, direct beginnen met hergebruik van water, minder water gebruiken bij doorspoelen van het toilet, duurzamer douchen en het opsporen van warmte- en waterlekken.

Doet u mee? Naar aanleiding van deze blog kunt u ook hier eens kijken en wellicht kunt u uw wijkbewoners mobiliseren om initiatieven te ontwikkelen. Het programma Wijk van de Toekomst richt zich – zoals u al heeft kunnen lezen – op de stapsgewijze

aardgas

afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Inmiddels zijn er meer dan 15 wijken van de toekomst in Gelderland. Tevens stelt de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 voor de periode 2019 tot en met 2021 150 miljoen euro extra ter beschikking voor onder meer ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van transitievisies warmte. Als Statenlid van het CDA van de Provincie Gelderland zal ik mij de komende jaren gaan inzetten voor een werkbare energietransitie, welke realiseerbaar en betaalbaar is.

Bertine van Hooff, Statenlid

 

Ga Terug
Nieuws

Blog: De mooiste rivier van Nederland

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Hans van Ark over (het gebrek aan) regie over een rivier.

De mooiste rivier van Nederland
Toegegeven, een beetje chauvinistisch is het wel, maar ik vind de IJssel echt de mooiste rivier van Nederland. De kronkelige loop, de uiterwaarden waar veel kunstschilders zich al op uitgeleefd hebben, het gevarieerde landschap met het Veluwemassief als continue achtergrond, en de dijk, waar je door alle bochten bijna van afrolt….

Bol van activiteiten
De IJsselvallei staat bol van vrijwilligers-activiteiten. Niet alleen rondom de natuur, maar er zijn ook héél véél culturele activiteiten. Er is cultuurhistorie te vinden en prachtig historisch erfgoed, zowel aan de Overijsselse als aan de Gelderse kant. Denk bijvoorbeeld aan de IJsselbiënnale met een kunstroute aan weerszijden van de rivier of de herontdekking van de Moderne Devotie met meerdere kloosters aan beide zijden.

De kneep
Maar daar zit ‘m nou ook net de kneep. Er zijn allerlei overleggroepjes waaraan gemeenten, andere overheidsinstanties en al die vrijwilligersgroepen dan weer eens wel en dan weer eens niet deelnemen. Maar het ontbreekt echt aan centrale regie, ook tussen de beide provincies.

Een zomers gesprek
Een klein groepje vrijwilligers nodigde CDA statenlid Karin van de Toorn (Overijssel) en mij uit voor een gesprek. Midden in de zomer kwamen we bij elkaar in de molen van Veessen. Na anderhalf uur praten duizelde het me van wat er in dit gebied allemaal ondernomen wordt. Maar elke keer kwam diezelfde opmerking terug: er is meer regie nodig. We worden voortdurend van het Overijsselse kastje naar het Gelderse muurtje gestuurd en vice versa. De beide provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen. Kan er een gebiedsregisseur komen? Misschien kunnen we de hele IJsselvallei wel tot nieuw nationaal park verklaren onder goed bestuurlijk toezicht.

Aan de slag
Daarover gaan Karin en ik na de zomer met de verantwoordelijke gedeputeerden aan de slag. Want één ding is voor mij zeker: de IJssel moet ook de mooiste rivier van Nederland blijven!

Hans van Ark, Statenlid

Ga Terug
Nieuws

CDA Vallei en Veluwe stelt vragen over vrijwilligersbeleid Waterschap

Vanuit de achterban van het CDA komen signalen binnen over onvrede op het vrijwilligersbeleid van het waterschap. Vrijwilligers voelen te weinig aandacht en waardering, wat het enthousiasme voor inzet van de vrijwilligers intoomt.

De fractie van CDA Vallei en Veluwe vindt dat er nadrukkelijk en positief aandacht moet zijn voor de positie (en het werk) van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van het waterschap, onmisbaar en zorgen voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners. Zo geven zij bijvoorbeeld rondleidingen op waterzuiveringsinstallaties aan scholieren en tijdens  inburgeringscursussen.

CDA Vallei en Veluwe blijft zich de komende periode inzetten voor een goed vrijwilligersbeleid en zoekt naar oplossingen zodat vrijwilligers beter gehoord en gewaardeerd worden.

Ga Terug
Nieuws

Blog: Pelgrimstocht in kurkdroge natuur

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bea Schouten over haar pelgrimstocht rond Nijmegen en de droogte in onze provincie.

De Walk of Wisdom is een moderne pelgrimstocht, een wandel tocht van 136 km rondom Nijmegen. Een route door prachtige natuur met een grote diversiteit aan landschappen. Een route langs eeuwenoude plaatsen en plekken met een bewogen, soms zelfs lugubere geschiedenis. De oorlog en de vrede zijn hier tastbaar, net als hoop, de verandering de snelheid en de rust. Het doel is, zonder social media alleen de Walk of Wisdom te lopen, de tijd te nemen, te ervaren en te reflecteren. En daardoor wijzer te worden.

Zondag 21-7 begon mijn pelgrimstocht en met rugzak op liep ik vanaf station Nijmegen naar de Waal, door de Ooijpolder en Beek-Ubbergen naar Groesbeek. Ik sliep op een boerderij met B&B en dag twee vervolgde ik mijn route naar Kranenburg, door het uitgestrekte Reichswald naar Milsbeek, Plasmolen en sliep ik in Mook, bij enorm gastvrije mensen waar ik mee mocht eten. De derde dag ging over de Mookerheide, via zweefvliegveld Malden door de Haterse vennen naar Nederasselt, mijn volgende B&B. Een hele mooie, met weer erg aardige gastvrije mensen. En daarna een stukje Brabant, via Grave naar Ravenstein, met een voetveer de Maas over en via Niftrik naar Wijchen. Eenmaal thuis vond ik het welletjes. De route loopt nog door, de laatste twee dagen heb ik geparkeerd, vanwege de hitte, dikke rode benen en een, steeds minder relaxed, maar vooral warm, oververhit hoofd. Ik snap nu de betekenis van het gezegde  ‘de hitte zindert om je heen’!

Ik liep de route om me te bezinnen op mijn leven na een heel verdrietige periode. Onderweg gebeurt er veel. De stilte om je heen leidt tot reflectie, tot herinneren, tot herbeleven, tot genieten van wat er was en nu ook nog steeds wel is. Het was confronterend, soms verdrietig, maar ook vaak mooi, leuk en prettig. Alles tegelijk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.

Als je loopt is genieten van de natuur makkelijker. Je bent haast onderdeel van de natuur en je hebt voldoende tijd om het ook te ervaren. En dan kun je niet anders dan echt zien en voelen hoe lastig de natuur het heeft. Onze mooie natuur wordt bedreigd. Alles is werkelijk kurk- en kurkdroog. Ondanks een aantal grote buien een aantal weken geleden in deze omgeving is daar niets meer van te zien. Het ritselt in het bos, alle bladeren zijn kurkdroog, het gras is dor, planten verdrogen. Dit speelt overal, maar in sommige delen van Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek, nog veel erger. Daar viel afgelopen maanden nauwelijks regen en gelden beperkende maatregelen voor de afname van oppervlaktewater.  

Waar gaan we heen? Hoeveel erger gaat het nog worden de komende jaren? Wordt water schaars in Nederland? In Europa? En we zijn altijd zo waterrijk geweest. Vorig jaar was de droogte nog erger dan nu, met ook laagwater in de rivieren, de scheepvaart had daar toen veel last van. De oogst van agrariërs was slecht. Koeien konden geen gras eten, er was geen gras. Nu speelt dit weer. Soms zijn er buien, maar te snel en te veel in een keer, waardoor het niet helpt tegen de droogte van het land. 

De mensen zuchten onder de hitte, m.n. in onze steden waar het wel vijfenveertig graden kan worden door de verstening. Wat voor ouderen nauwelijks meer te doen is.

Het klimaat verandert en dit is klaarblijkelijk het effect. Hoog tijd om beter na te denken over water beheer en omgaan met periodes van droogte en periodes van veel water. De provincie als overkoepelend orgaan kan hier een mooie rol in spelen, samen met de waterschappen en Vitens. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om  water vast te houden in tijden van droogte, beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen te gaan,  daken en huizen wit maken of juist beplanten zodat het groen de warmte tegengaat en CO2 uit de lucht haalt. Vasthouden dat water en tegengaan die hitte. Maar aan de andere kant ook maatregelen voor omgaan met water overschotten, want ook enorme buien en grote hoeveelheden water in korte tijd zullen een steeds groter onderdeel van ons klimaat worden.

Dit vraagt om goed watermanagement.  Wat mij betreft tijd voor een provinciaal deltaplan!

Bea Schouten 

B

Ga Terug
Nieuws

CDA verbaasd over plannen voor bomenkap A28

Rijkswaterstaat overweegt het groen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer, zo blijkt uit een artikel in De Stentor (26 juli 2019).

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg doet Statenlid Hans van Ark de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om dit beleid onder de aandacht te brengen en zo onze prachtige groene A28 te behouden.”

Voor het CDA staat de verkeersveiligheid uiteraard voorop. Er gebeuren veel ongelukken op de A28 en de fractie wil dan ook graag onderzoek naar de veiligheid, maar dan wel op het hele traject tussen Hoevelaken en Zwolle. Het CDA wil dan ook graag onderzocht hebben of er andere maatregelen zijn om een veilige doorstroming op de weg te bevorderen en stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Ga Terug
Nieuws

Verbazing CDA Gelderland: provinciale ecoducten gesloten?

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft alle verbinden wildpassages en ecoducten gesloten. Dit om te zorgen dat wolven het park niet betreden Met veel verbazing heeft het CDA Gelderland dit bericht in het Nederlands Dagblad (d.d. 3 juli 2019) gelezen.

“Wij zijn zeer verbaasd over dit bericht”, aldus Arjan Tolkamp woordvoerder natuur voor de Gelderse Statenfractie. “De ecoducten zijn gefinancierd door de provincie Gelderland. Het lijkt ons niet terecht dat deze zo door het Nationaal Park gesloten mag worden. We zien dat boeren flink in de buidel moeten tasten om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Hoe verhoudt zich dat? Daarnaast dienen deze verbindingen voor vele andere dieren? Wat is het effect daarop?”

Verder wil het CDA graag weten welke afspraken het College van Gedeputeerde Staten gemaakt heeft met Nationaal Park de Hoge Veluwe. En hoe dit zich verhoudt met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten. Een directe buur van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Tolkamp:”We kunnen ons niet voorstellen dat zij blij zijn met deze ingrepen en vragen ons dan ook af of dit zo kan.”

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de berichtgeving.

22 jun. – Ledendag CDAV over economische onafhankelijkheid van vrouwen

cdav
cdav

22 juni 2019

Op zaterdag 22  juni 2019 bent u van harte welkom bij het landelijk CDA Vrouwenberaad.

Dit keer is het thema: economische onafhankelijkheid van vrouwen in de 21ste eeuw. Zorg ervoor dat u in uw agenda vast rekening houdt met deze interessante dag. Van 9.30 tot uiterlijk 15.30 uur zijn korte voordrachten en een netwerklunch gepland en voor wie dat wil organiseren we ook de aansluitende borrel en maaltijd. Er is dus ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten!
We werken aan een boeiend programma voor u.

En zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, 

Josine Westerbeek
Voorzitter CDA Vrouwenberaad

Ga Terug
Agenda